Search
× Search
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022 จะได้รับการบันทึกกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมเลือก

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022 จะได้รับการบันทึกกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมเลือก

โดยนิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมสำเร็จครบถ้วน ถูกต้องตามกติกา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (118)/Comments (0)/
Tags:
โครงการ when you get up you change เมื่อคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง

โครงการ when you get up you change เมื่อคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง

ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี ตลอดเดือนเมษายน 2565 บริเวณ สนามกลาง และลานเอนกประสงค์ มศว ประสานมิตร

Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (73)/Comments (0)/
Tags:
Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (116)/Comments (0)/
Tags:
Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (169)/Comments (0)/
Tags:
Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (147)/Comments (0)/
Tags:
Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (159)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First678910111214


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top