Search
× Search

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี พ.ศ.2567

นิสิตสามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม -  29 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัย โดยส่วนกิจการนิสิตประกาศเปิดรับเอกสารหลักฐานนิสิตผู้มีความประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2567  โดยนิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 26 ปี หรือ เกิดปี พ.ศ.2540-2546 ประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถยื่นหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการขอผ่อนผันฯ มีดังนี้ 
1. สำเนา สด.9  จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนา หมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือกฯ   จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 2 ฉบับ
5. หนังสือการรับรองการเป็นนิสิต  จำนวน 1 ฉบับ (สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6495000 ต่อ 12093/12086

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2567

การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่อายุเกิน 26 ปี ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้นำหลักฐานการขอผ่อนผันฯ มายื่นหลักฐานได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

1. นิสิตต้องนำเอกสารมายื่นที่ส่วนกิจการนิสิตด้วยตนเอง

เอกสารประกอบด้วย

- สำเนา สด.9 (ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ

- สำเนาหมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 3 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

-  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิสิต จำนวน 2 ฉบับ

*ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

นิสิตดำเนินการ

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมและจัดทำบัญชีเพื่อนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัด

(นำส่งเป็นรายจังหวัด)

1-2 เดือน

3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสแกนเอกสารบัญชีที่นำส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งอีเมลให้นิสิต หลังส่งเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นิสิตนำไปยื่นในวันที่ไปรายงานตัวตามหมายเรียก

1 วันทำการ

4. เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากแต่ละจังหวัด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสแกนส่งให้นิสิตเก็บไว้เป็นหลักฐาน

1 เดือน

(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี)

ช่องทางการให้บริการ

- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต องครักษ์ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต

ค่าธรรมเนียม

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-    ไม่มี บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top