Search
× Search


ผู้บริหารและบุคลากร


image
     รองอธิการบดี 
     ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต


     ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย 

     
rawiwan@g.swu.ac.th
        15087
      
image
     ผู้ช่วยอธิการบดี
     ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

     ผศ.ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
     
     sureeratc@g.swu.ac.th 

image
      ผู้ช่วยอธิการบดี                         
      ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
     
      อ.ดร.รัฐสภา  จุรีมาศ
    
     
rattasapa@g.swu.ac.th
      
image
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

อ.วิไลกุล  หนูแก้ว

wilaikul@g.swu.ac.th
  27525

image
ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการนิสิต


นางนาถลดา  ประถมของ

chitta@g.swu.ac.th 
   12095

image
เลขานุการรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

น.ส.ไรวินท์ ลียวัฒนานุพงศ์

raiwin@g.swu.ac.th
  12095


"เราส่งเสริมศักยภาพนิสิตให้สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต
ที่โลกยุคใหม่ต้องการ รวมถึงการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ
สำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย ราบรื่นและมีความสุข ขอให้นิสิตใช้โอกาสนี้ในการพัฒนา
และเติมเต็มศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด สู่ความเป็น SWU SMART STUDENT เพื่อก้าวผ่านจากการเป็นนิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป"

ผศ.ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
image
บุคลากรงานกิจกรรมนิสิต
image
หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
นายสุภฤกษ์  กิจวาส
นักวิชาการศึกษา
 02 649 5000 ต่อ 15351
 supharerk@swu.ac.th
image                          image                              image                              image
นางสาววรรณี  จันทร์ฉาย            นางสาวจุไรวรรณ  ส่งวงศ์จินดา      นางสาววรรณา  บุปผากิจ                 นางสาวนิศาชล  เสดสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ      นักวิชาการศึกษา                                 นักวิชาการศึกษา                                 นักวิชาการศึกษา
 ต่อ 15351                                   ต่อ 21307                                         ต่อ 12089                                        ต่อ 15351                      
 wannee@swu.ac.th            swubird@hotmail.com              wannab@g.swu.ac.th              nisachon@g.swu.ac.th
image                         image                               image                             image       
นายอนิรุทร์  มูลวันดี                     นางสาวครองขวัญ  วงศ์ภา               นางสาวจิรนุช  วงษ์อารักษ์              นางสาวทรัพย์ทวี  เพาะบุญ
นักวิชาการศึกษา                           นักวิชาการศึกษา                                 นักวิชาการศึกษา                                นักวิชาการศึกษา
 ต่อ 15351                                   27282                                               15351                                               15351 
 anirutm@swu.ac.th            krongkwanw@g.swu.ac.th    jiranoot@g.swu.ac.th            sapthawee@g.swu.ac.th
บุคลากรงานสวัสดิการนิสิต
image
หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต
นางสาวกัญฐณา  พิกุลน้อย
นักวิชาการศึกษา
 02 649 5000 ต่อ 12084
 kanthana@g.swu.ac.th
image                                    image                                   image                                    image
นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์            นางสาวนภัสวรรณ  จิตรผิวเกลี้ยง      นางดวงสมร  ทวีสุข                               นางสาคร  สกุลดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                นักวิชาการศึกษา
 ต่อ 12082                                              ต่อ 12085                                            ต่อ 12086                                            ต่อ 27284                      
 wanvadee@g.swu.ac.th                napatsa@swu.ac.th                      duangsam@swu.ac.th                  sakhon@g.swu.ac.th
image                                   image                                   image     
นางสาวพรสวรรค์  รอดกูล                   ว่าที่ ร.ต.หญิง รุ่งอรุณ  พันธ์ศรี            นางสาวนฤมล  ไกรยะราช                               
นักวิชาการศึกษา                                    นักวิชาการศึกษา                                      นักวิชาการศึกษา                                 
 ต่อ 12083                                            21308                                                   12087                                             
 ponsawan@g.swu.ac.th              rungarunp@g.swu.ac.th              narumonkr@g.swu.ac.th           
บุคลากรงานแนะแนวให้คำปรึกษา
image
หัวหน้างานแนะแนวให้คำปรึกษา

นางสาวนัทธมน  ประกายบุญทวี
นักวิชาการศึกษา
 02 649 5000 ต่อ 15358
 natthamonp@g.swu.ac.th
image                                  image                                  image                              image           
นางสาวนันทวัน  ยามวินิจ                    นางสาวขวัญทิพย์  ปทุมธนรักษ์           นางสาวศุภวรรณ  ตัณฑิกุล              นางสาวกวินทรา  วุฒิศิริชัยนันท์
นักวิชาการศึกษา                                   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ           นักวิชาการศึกษา
 ต่อ 21305                                          ต่อ 27283                                            ต่อ 12094                                        ต่อ 15355                      
 nantawanp@g.swu.ac.th          khwuntip@g.swu.ac.th                supawant@g.swu.ac.th             kawintraw@g.swu.ac.th
image                                  image     
นางสาวบุศยรินทร์  รักชาติ                  นายวิรุตม์  อภัยวงศ์                                          
นักวิชาการศึกษา                                   นักวิชาการศึกษา                                                              
 ต่อ 15356                                           15358                                                                                           
 busayarin@g.swu.ac.th              wirut@g.swu.ac.th                 
บุคลากรงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
image
หัวหน้างานบริการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายนฤพนธ์  สีแสด
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 02 649 5000 ต่อ 12080
 narupon@g.swu.ac.th
image                                       image                                   image                               image           
นางสาวภัทรพร  ด่านธานินทร์                  นางพธูรัตน์  ชูเมือง                                นางสาววิภาพร  ศิริกำเนิด                  นางสาวนฤมล  หิมะสุทธิเดช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ       นักวิชาการพัสดุ                                       นักจัดการงานทั่วไป                             นักจัดการงานทั่วไป
 ต่อ 12092                                                ต่อ 15353                                            ต่อ 12091                                          ต่อ 15357                      
 aum901@hotmail.com                    paturatna@g.swu.ac.th              wipaporns@g.swu.ac.th            narumonh@g.swu.ac.th
image                                      image                                    image                                 image
นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพุฒ                         นางสาวหญิงชนก  เงินทอง                    นางสาวอัญชลี  ใสแสง                        นางสาวกัญญารัตน์  ผดุงกิจ                  นักวิชาการศึกษา                                       ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                      ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                  ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                     ต่อ 15357                                               12088                                                     ต่อ 12090                                          ต่อ 21037                                         jutarats@g.swu.ac.th                     yingchanokt@hotmail.com          jiw711@hotmail.com                    kanyarat.hr@gmail.com
image                                      image                                     image
นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น                            นายจีรพันธ์ุ  ด้วงเพียร                             นางจุฬารัตน์  หาบ้านแท่น
พนักงานพิมพ์ ส.4                                     พนักงานพิมพ์ ส.3                                    พนักงานบริการ
 ต่อ 12081                                               ต่อ 12080                                              ต่อ 15351
 phopunt@hotmail.com                  oiloiloilplus@hotmail.com                    


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top