Search
× Search

SWU DSS Center 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาจึงได้กำหนดนโยบาย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการประเภทต่าง ๆ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ SWU DSS CENTER ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
image
 


image

 


image


image


image
 


image
 


image


image

บริการที่จัดให้แก่นิสิตพิการ

- สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำหรับนิสิตพิการระดับปริญญาตรี)
- สนับสนุนทางวิชาการ  ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้แก่นิสิตพิการ เช่น บริการพิมพ์ถ่ายเอกสาร สแกนหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียน เข้าเล่มรายงาน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามความต้องการจำเป็นของนิสิต การอ่านข้อสอบสำหรับนิสิตบกพร่องทางการเห็น การติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน
- ให้ยืมสื่อ อุปกรณ์ในด้านการเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายตัวอักษร เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า โต๊ะเขียนแบบ ฯลฯ
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น โปรแกรมอ่านจอภาพ Jaws โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ Duxbury โปรแกรม ZoomText
- จัดหานิสิต BUDDY  เพื่อช่วยเหลือนิสิตพิการ
- ส่งเสริมการมีงานทำระหว่างศึกษาของนิสิตพิการ

ข่าวสาร และกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ นิสิตพิการ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม

งานแนะแนวให้คำปรึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมพรีมา โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนิสิตพิการที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 14 คน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ก้าวใหม่ก้าวถัดไปสู่โลกอาชีพ” กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “เตรียมพร้อมสู่การทำงาน” กิจกรรม “Goodbye Senior” กิจกรรมกลุ่ม “รวมพลังสามัคคี น้องพี่DSS” กิจกรรม “จิตอาสา รู้รักษ์ธรรมชาติไทย” ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม และกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าจากพี่ ๆ ศิษย์เก่า DSS”

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรม

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (SWU DSS Center) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อเพื่อน DSS
กิจกรรม

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ จัดโครงการเพื่อเพื่อน DSS ณ ธีรมา คอจเทจ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อ “คนพิการกับความหลากหลายทางสังคม” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรียนรู้เข้าใจเพื่อน DSS กิจกรรมระดมสมอง ใจอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรสันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ จากฐานทัพเรือสัตหีบ และพี่แอล - ธนัญชกร สันติพรธดา บัณฑิตพิการ ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับคนพิการในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15358
มือถือ: 063-224-2955, 083-379-0778
Facebook: DSS SWU 

YouTube: DSS SWU 
Email: natthamonp@g.swu.ac.th, wirut@g.swu.ac.th


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top