Search
× Search

SWU DSS Center 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาจึงได้กำหนดนโยบาย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการประเภทต่าง ๆ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ SWU DSS CENTER ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
image
 


image

 


image


image


image
 


image
 


image


image

บริการที่จัดให้แก่นิสิตพิการ

- สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำหรับนิสิตพิการระดับปริญญาตรี)
- สนับสนุนทางวิชาการ  ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้แก่นิสิตพิการ เช่น บริการพิมพ์ถ่ายเอกสาร สแกนหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียน เข้าเล่มรายงาน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามความต้องการจำเป็นของนิสิต การอ่านข้อสอบสำหรับนิสิตบกพร่องทางการเห็น การติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน
- ให้ยืมสื่อ อุปกรณ์ในด้านการเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายตัวอักษร เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า โต๊ะเขียนแบบ ฯลฯ
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น โปรแกรมอ่านจอภาพ Jaws โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ Duxbury โปรแกรม ZoomText
- จัดหานิสิต BUDDY  เพื่อช่วยเหลือนิสิตพิการ
- ส่งเสริมการมีงานทำระหว่างศึกษาของนิสิตพิการ

การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ภายใต้ "โครงการผู้พิการ" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

image

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย ความพิการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. มิได้เป็นผู้ย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า 2 ครั้ง
3. ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย ที่เปิดรับ และจำนวนคนที่เปิดรับ ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์
    สาขาที่เปิดรับ      สาขาจิตวิทยา จำนวน 2 คน
    คุณสมบัติ
    - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
    - หากยังไม่จบการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนจบการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
    - เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติ หรือผู้พิการทางการ เคลื่อนไหว (บกพร่องทางแขน) โดยความพิการทั้ง 2 ประเภทไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    - ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
    สาขาที่เปิดรับ
    1. สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ จำนวน 1 คน
    2. สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
        2.1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 คน
        2.2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการฯ จำนวน 1 คน
    คุณสมบัติ
    - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ    หรือโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) หรือหลักสูตร GED และจะสำเร็จการศึกษาในปี        การ ศึกษา 2566
    - หากยังไม่จบการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนจบการศึกษา (ถ้าสำเร็จ  การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
    - เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (บกพร่องทางด้านแขน หรือ ขา)
    - ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
    สาขาที่เปิดรับ    สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 2 คน
    คุณสมบัติ
    - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ    หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) หรือหลักสูตร GED และจะสำเร็จการศึกษาในปี       การศึกษา 2566
   - หากยังไม่จบการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนจบการศึกษา (ถ้า            สำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
   - ประเภทความพิการให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4. คณะสังคมศาสตร์
    สาขาที่เปิดรับ
    1. สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
       1.1 วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง จำนวน 1 คน
       1.2 วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา จำนวน 1 คน
    คุณสมบัติ
    - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสำเร็จการศึกษาในปีการ      ศึกษา 2566
    - หากยังไม่จบการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนจบการศึกษา (ถ้าสำเร็จ  การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
    - เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย
    - ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข่าวสาร และกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ นิสิตพิการ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม

งานแนะแนวให้คำปรึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมพรีมา โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนิสิตพิการที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 14 คน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ก้าวใหม่ก้าวถัดไปสู่โลกอาชีพ” กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “เตรียมพร้อมสู่การทำงาน” กิจกรรม “Goodbye Senior” กิจกรรมกลุ่ม “รวมพลังสามัคคี น้องพี่DSS” กิจกรรม “จิตอาสา รู้รักษ์ธรรมชาติไทย” ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม และกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าจากพี่ ๆ ศิษย์เก่า DSS”

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรม

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (SWU DSS Center) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อเพื่อน DSS
กิจกรรม

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ จัดโครงการเพื่อเพื่อน DSS ณ ธีรมา คอจเทจ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อ “คนพิการกับความหลากหลายทางสังคม” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรียนรู้เข้าใจเพื่อน DSS กิจกรรมระดมสมอง ใจอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรสันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ จากฐานทัพเรือสัตหีบ และพี่แอล - ธนัญชกร สันติพรธดา บัณฑิตพิการ ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับคนพิการในครั้งนี้ด้วย

การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนนิสิตพิการเชิงรุกสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน

image
SWU DSS Center ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตพิการ ให้มีความพร้อมสู่การมีงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา จึงจัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือเพื่อบ่มเพาะนิสิตและบัณฑิตพิการสู่การมีงานทำขึ้น เพื่อบ่มเพาะนิสิตหรือบัณฑิตพิการให้มีความพร้อมและมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตหรือบัณฑิตพิการได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงกับองค์กร สถานประกอบการในระหว่างเรียน เพื่อขยายโอกาสในการจ้างงานคนพิการและได้รับการมองเห็นเป็นที่ประจักษ์ของนายจ้าง
แผนการส่งเสริมการจ้างงานนิสิตและบัณฑิตพิการในองค์กร สถานประกอบการ

1. จัดทำแผนอาชีพรายบุคคล ICP และแบบทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดทางอาชีพ ของกรมจัดหางาน
2. สนับสนุนให้นิสิตพิการทำงานระหว่างเรียนผ่านโครงการส่งเสริมการมีงานทำของ มศว, สถานประกอบการใกล้ มศว ด้วย ม. 33
    (part-time & Full-time) และ DSS ม.35
3. เตรียมความพร้อมสมัครงานและการสัมภาษณ์ เช่น CV, portfolio, บุคลิกภาพ การสื่อสาร ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ
    ที่ DSS และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
4. DSS เข้าพบบริษัท พูดคุยออกแบบงานที่เอื้อกับความพิการรายบุคคล ให้ความรู้เรื่องคนพิการ – ความพิการประเภทต่าง ๆ
    และตรวจสอบสัญญาจ้างให้ถูกต้องเป็นธรรม
5. ระหว่างการจ้างงาน DSS ติดตาม ประสานงานใกล้ชิดกับนายจ้าง หัวหน้างาน และนิสิต /บัณฑิตพิการ เพื่อปรับปรุง/แก้ไขปัญหา
    ระหว่างการจ้างงาน 
6. DSS ประเมินผลการจ้างงาน ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต/นิสิตพิการทำงานระหว่างเรียน 
7. ติดตามการครองงานของบัณฑิตพิการทุกระยะ 1, 6, 12, 24 เดือน เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตพิการครองงานอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานและกิจกรรมการจ้างงานระหว่างเรียน 

1.  จัดทำแผนอาชีพและกระบวนการบ่มเพาะนิสิตพิการและบัณฑิตพิการสู่การมีงานทำที่ตอบโจทย์คนพิการและนายจ้าง โดยได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการส่งเสริมสมรรถนะคนพิการ ยกระดับคนพิการให้พร้อมสู่การทำงานจริง โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและทักษะการนำเสนอของคนพิการ เช่น การพัฒนาแผนอาชีพสำหรับนิสิตพิการสู่การประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการเขียนประวัติและแฟ้มสะสมผลงาน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตสำหรับคนพิการในประเภทต่าง ๆ
 
2. ส่งเสริมให้ฝึกประสบการณ์ผ่านการทำงานในองค์กรด้วยโครงการ DSS มาตรา 35 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาบริการนิสิตพิการ รวม 2 คน ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด จำนวน 1 อัตรา และบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จำนวน 1 อัตรา โดยสัญญานี้เป็นไปตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยจ้างเหมาผู้รับจ้างเพื่อให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียนในสถานประกอบการแบบเชิงรุก ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดโอกาสการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการหรือบริษัทเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตพิการ จำนวน 8 คน ได้สมัครงานและได้รับการคัดเลือกทำสัญญาจ้างงานกับบริษัท เวิร์คเมท โซลูชั่น จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี และมี 3 คน ที่ได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่องเป็นพนักงานประจำหลังจบการศึกษา โดยสัญญาเป็นไปตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับสิทธิและสวัสดิการจากทางบริษัททุกประการ ซึ่ง SWU DSS ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานการจ้างงานระหว่างสถานประกอบการและคนพิการ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการจ้างงานแก่สถานประกอบการนั้นอีกด้วย
SWU DSS center ได้จัดกระบวนการส่งเสริมการมีงานทำแก่นิสิตและบัณฑิตพิการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2566 เพื่อให้นิสิตพิการได้ฝึกการทำงานจริงในสถานที่ทำงาน และได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากสถานประกอบการที่ต้องการจ้างคนพิการตามกฎหมายกำหนด โดยจะมีการอบรมและติดตามการจ้างงานและการปรับตัวกับสถานที่ทำงานให้แก่นิสิต/ บัณฑิตพิการในกระบวนการและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิตของคนพิการ และทำให้บัณฑิตพิการมีความพร้อมและได้รับการจ้างงาน 100% อย่างต่อเนื่องทุกปี

สถิตินิสิตพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งแยกตามชั้นปี

image

สถิติจำนวนนิสิตพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2566 จำนวน ทั้งสิ้น 22 คน โดยแบ่งแยกตามชั้นปี ดังนี้
1. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน
2. ชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน
3. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน
4. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน


สถิตินิสิตพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งแยกตามความพิการ
image
โดยแบ่งแยกตามประเภทความพิการ ดังนี้
1. ทางการเห็น จำนวน 2 คน
2. ทางการได้ยินฯ จำนวน 5 คน
3. ทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 8 คน
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 1 คน
5. ทางออทิสติก จำนวน 5 คน 


สถิติจำนวนนิสิตพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 จำนวน ทั้งสิ้น 25 คน
image
โดยแบ่งแยกตามชั้นปี ดังนี้
1. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน
2. ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2
3. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน
4. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 คน


สถิตินิสิตพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2565 แบ่งแยกตามความพิการ

image

โดยแบ่งแยกตามประเภทความพิการ ดังนี้
1. ทางการเห็น จำนวน 6 คน
2. ทางการได้ยินฯ จำนวน 5 คน
3. ทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 9 คน
4. ทางออทิสติก จำนวน 5 คน 
สถิติการสำเร็จการศึกษาและการมีงานทำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2565 (รวม 35 คน)


image
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15358
มือถือ: 063-224-2955, 083-379-0778
Facebook: DSS SWU 

YouTube: DSS SWU 
Email: natthamonp@g.swu.ac.th, wirut@g.swu.ac.th


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2566                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top