Search
× Search


ประวัติ

ส่วนกิจการนิสิต


ส่วนกิจการนิสิต เดิมชื่อ กองกิจการนิสิต ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 ข้อ 3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 91 หน้า 52 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2520 พร้อมทั้งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับจัดตั้งตามประกาศนี้อีก 12 หน่วยงาน คือ

1. กองกลาง
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองกิจการนิสิต
4. กองคลัง
5. กองแผนงาน
6. กองธุรการวิทยาเขตปทุมวัน
7. กองธุรการวิทยาเขตบางเขน
8. กองธุรการวิทยาเขตพลศึกษา
9. กองธุรการวิทยาเขตบางแสน
10. กองธุรการวิทยาเขตพิษณุโลก
11. กองธุรการวิทยาเขตมหาสารคาม
12. กองธุรการวิทยาเขตสงขลา

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 ในส่วนของกองกิจการนิสิต แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 งาน คือ งานแนะแนว และงานกิจกรรมนิสิต

พ.ศ. 2526
กองกิจการนิสิต ได้ขอปรับปรุงและขยายงานเป็นการภายใน เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของงานที่รับผิดชอบจริง และสอดคล้องกับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้การบริหารงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่คล้ายกัน ดังนั้น กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้แบ่งสายงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานกิจกรรมนิสิต
3. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4. งานบริการและสวัสดิการนิสิต

พ.ศ. 2536
กม. ได้พิจารณาอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จากเดิม 2 งาน เป็น 6 งาน ดังรายละเอียดในหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0203/354 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ โดยแบ่งเป็น 6 งาน ดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานบริการและสวัสดิการ
3. งานแนะแนวและจัดหางาน
4. งานวินัยและพัฒนานิสิต
5. งานอนามัย
6. งานกิจกรรมนิสิต

พ.ศ. 2542
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542 มีมติอนุมัติให้สำนักงานอธิการบดีปรับโครงสร้างแบ่งหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็น 8 กอง 13 ฝ่าย ดังนี้
1. กองกลาง                                                2. กองกิจการนิสิต
3. กองการเจ้าหน้าที่                                   4. กองคลัง
5. กองบริการการศึกษา                             6. กองแผนงาน
7. กองวิเทศสัมพันธ์                                   8. กองธุรการองครักษ์
9. ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ     10. ฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา   
11. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา             12. ฝ่ายประชาสัมพันธ์                     
13. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร                             14. ฝ่ายพัสดุกลาง                           
15. ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย    16. ฝ่ายรับนิสิตใหม่                         
17. ฝ่ายวินัยและนิติการ                             18. ฝ่ายสวัสดิการนิสิต                   
19. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย                           20. ฝ่ายอาคารสถานที่                     
21. ฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การปรับโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีครั้งนี้ ทำให้กองกิจการนิสิต แบ่งงานในกองกิจการนิสิต ออกไปเป็นฝ่ายอีก 2 ฝ่าย ได้แก่ 1. กองกิจการนิสิต รับผิดชอบงานกิจกรรมนิสิต งานการเงินและพัสดุนิสิต
2. ฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา รับผิดชอบงานแนะและจัดหางาน งานวินัยและพัฒนานิสิต
3. ฝ่ายสวัสดิการนิสิต รับผิดชอบงานบริการสวัสดิการ งานอนามัย

พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้อนุมัติให้สำนักงานอธิการบดีปรับโครงสร้าง เพื่อให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ทั้งนี้ให้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 7 กอง 1 หน่วย 5 ฝ่าย ดังนี้
1. กองกลาง                                              2. กองกิจการนิสิต
3. กองการเจ้าหน้าที่                                4. กองคลัง
5. กองบริการการศึกษา                          6. กองแผนงาน
7. กองวิเทศสัมพันธ์                                8. หน่วยตรวจสอบภายใน
9. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน                          10. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
11. ฝ่ายพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม 12. ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย
13. ฝ่ายประชาสัมพันธ์สารสนเทศ

การแบ่งหน่วยงานใหม่ในครั้งนี้ กองกิจการนิสิต ได้รวมงานของกองกิจการนิสิต งานในฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา และงานในฝ่ายสวัสดิการนิสิตเข้าด้วยกัน และเพิ่มงานใหม่เข้ามา 1 งาน คือ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงสร้างของงานใหม่เป็น 4 งาน ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงมีโครงสร้างงาน แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานกิจกรรมนิสิต
2. งานแนะแนวให้คำปรึกษา
3. งานสวัสดิการนิสิต
4. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ที่ตั้งสำนักงานของกองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร และชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์

พ.ศ. 2559
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน โดยได้ปรับปรุง การรวม การแบ่ง หรือยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 ซึ่ง "กองกิจการนิสิต" ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ส่วนกิจการนิสิต" และได้อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานอธิการบดี
       และตามมติที่ประชุมสภมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้แบ่งโครงสร้างงานภายในส่วนกิจการนิสิต แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานกิจกรรมนิสิต
2. งานแนะแนวให้คำปรึกษา
3. งานสวัสดิการนิสิต
4. งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top