Search
× Search

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ
 TitleSize Clicks
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้ประสานงานคณะ/วิทยาลัย)3.65 MBDownload71
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย189.96 KBDownload76
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล)762.20 KBDownload265
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต378.22 KBDownload56
ขั้นตอนการขออนุมัติบันทึกกิจกรรม (หน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย)398.42 KBDownload63
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต123.95 KBDownload46
คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)3.98 MBDownload27
แนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ DSL สำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา8.12 MBDownload29
แนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ Supreme 2019 สำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา3.16 MBDownload25
งานกิจกรรมนิสิต
 TitleSize 
แนวปฏิบัติการพิจารณากิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 256321.12 KBDownload
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการด้านสมรรถนะสำหรับคณะ วิทยาลัย46.10 KBDownload
แบบฟอร์มสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ สำหรับองค์กรนิสิต52.00 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิต 81.42 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน80.44 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด21.47 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สถานที่ (ภายในมหาวิทยาลัย)23.67 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สถานที่ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)23.42 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถมหาวิทยาลัย23.50 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติโึครงการและงบประมาณ32.90 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญวิทยากร23.48 KBDownload
แบบฟอร์มขอยืนยันการเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด19.51 KBDownload
แบบฟอร์มขอนำส่งรายชื่อบันทึกกิจกรรมสำหรับองค์กรนิสิต 78.53 KBDownload
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ สำหรับองค์กรนิสิต41.76 KBDownload
แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล)135.29 KBDownload
ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ26.42 KBDownload
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ32.24 KBDownload
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิต28.00 KBDownload
งานสวัสดิการนิสิต
 TitleCategorySize 
แบบคําขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุ232.34 KBDownload
แบบคำร้องและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มย้ายหน่วยบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 193.00 KBDownload
แบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินกองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษาบริจาคเงิน82.90 KBDownload
แบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา มศว 2565บริจาคเงิน85.13 KBDownload
แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เริ่มใช้ 9 มี.ค.66 เป็นต้นไป)ใบสมัครขอรับทุน198.09 KBDownload
แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากประสบภัยพิบัติ 74.68 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โรงพยาบาลตำรวจ)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า137.51 KBDownload
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)นักศึกษาวิชาทหาร14.00 MBDownload
ใบสมัคร รด.1นักศึกษาวิชาทหาร45.35 KBDownload
ประกาศรับสมัครทุนอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา230.22 KBDownload
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมประกันอุบัติเหตุ1.94 MBDownload


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top