Search
× Search
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ 

สำหรับบุคลากรส่วนกิจการนิสิต

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานกิจกรรมนิสิต

 TitleSize 
แนวปฏิบัติการพิจารณากิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 256321.12 KBDownload
ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ26.42 KBDownload
แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มศว (รายบุคคล)139.07 KBDownload
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ40.40 KBDownload
แบบฟอร์มขอนำส่งรายชื่อบันทึกกิจกรรมสำหรับองค์กรนิสิต 256450.31 KBDownload
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการขององค์กรนิสิต ประจำปีงบประมาณ47.68 KBDownload
แบบฟอร์มขอยืนยันการเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด19.51 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญวิทยากร23.48 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถมหาวิทยาลัย23.50 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สถานที่ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)23.42 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สถานที่ (ภายในมหาวิทยาลัย)300.85 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด21.47 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิต 256473.38 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมสำหรับหน่วยงาน47.78 KBDownload
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการชมรม32.73 KBDownload
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ29.06 KBDownload
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ32.24 KBDownload
แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติโครงการและงบประมาณ32.90 KBDownload
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิต28.00 KBDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 256480.90 KBDownload
หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา32.20 KBDownload
หนังสือขออนุมัติจัดตั้งชมรม43.50 KBDownload
หนังสือขออนุมัติต่ออายุชมรม43.45 KBDownload

งานสวัสดิการนิสิต

 TitleCategorySize 
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ศูนย์การแพทยย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า54.82 KBDownload
แบบแจ้งความจำนงเพื่อเบิกเงินประกันกรณีประสบอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุ60.36 KBDownload
แบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินกองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษาบริจาคเงิน82.90 KBDownload
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษา35.75 KBDownload
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุนการศึกษา35.75 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โรงพยาบาลตำรวจ)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า137.51 KBDownload
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)นักศึกษาวิชาทหาร14.00 MBDownload
ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ทุนการศึกษา35.75 KBDownload
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ816.25 KBDownload
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมประกันอุบัติเหตุ1.94 MBDownload

งานแนะแนวให้คำปรึกษาบริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top