Search
× Search

ประกาศ การจัดทำและการนำส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงิน ปีการศึกษา 2565 
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ : คำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติ
กำหนดการ 31 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

ยืนยันสัญญา + ยืนยันแบบเบิกเงิน ผ่านระบบ DSL/application "กยศ. connect"
 >> https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

ยืนยันตัวตน (ถ่ายภาพยืนยันการเซ็นเอกสาร)
>> https://forms.gle/qhzwWY55m76GqHPu9

ส่งเอกสารฉบับจริง
- สัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 2 ชุด และเอกสารประกอบการทำสัญญา(สำเนาบัตรปชช.) 2 ชุด
- แบบยืนยันเบิกเงิน 1/2565 จำนวน 2 ชุด
- เอกสารคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยื่นใน DSL (จัดเรียงตามใบบันทึกการตรวจเอกสาร)
- เอกสารเพื่อรับเงินค่าเล่าเรียนคืน กรณีสำรองจ่าย 

READ MORE

image

Download

)

More
image

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ

More
image

Download

More
image

Q&A

More

สถิติข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565  
image

ข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
รวมจำนวนนิสิตผู้กู้ยืมทั้งสิ้น 10,023 คน และจำนวนเงินค่าเล่าเรียนทั้งสิ้น 224,065,000 บาท โดยแบ่งแยกตามประเภท ดังนี้
- ลักษณะที่ 1 : ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนผู้กู้ยืม 6,980 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 144,592,000 บาท
- ลักษณะที่ 2 : สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ จำนวนผู้กู้ยืม 2,661 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 71,133,000 บาท
- ลักษณะที่ 3 : สาขาวิชาขาดแคลนกองทุนมุ่งส่งเสริมฯ จำนวนผู้กู้ยืม 372 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 7,960,000 บาท
- ลักษณะที่ 4 : เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ จำนวนผู้กู้ยืม 10 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 380,000 บาท


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top