Search
× Search

ทุนการศึกษา

"การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ แต่เยาวชนบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะขาดแคลนปัจจัยด้านทุนทรัพย์ หรือบางคนมีโอกาสด้านการศึกษาและควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัย ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ องค์กรและบุคคลที่มีจิตเมตตา จึงมีนโยบายส่งเสริมนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ได้รับโอกาศทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งของประเทศชาติ สร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่กระทำความดีในด้านต่างๆ รวมทั้งนิสิตที่มีจิตอาสา จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

image

image

ข่าวสารทุนการศึกษา


More
image

ใบสมัครรับทุนการศึกษา


More
image

บริจาคเงินเข้ากองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา


More
สถิติจำนวนนิสิตที่ได้รับทุนและจำนวนเงินทุน แยกตามประเภททุนภายในและทุนภายนอก  ปีการศึกษา 2565
image

ปีการศึกษา 2565 นิสิตที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 3,554 คน และรวมจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 54,801,009 บาท
โดยแบ่งแยกตามประเภท ดังนี้
1. ทุนภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนนิสิตที่ได้รับทุน 2,620 คน และจำนวนเงินทุน 23,410,022 บาท
    1.1 ทุนสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงและทุนฉุกเฉิน จำนวน 2,455 คน จำนวนเงิน 22,146,242 บาท
    1.2 ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 98 คน จำนวนเงิน 784,000 บาท
    1.3 ทุนสำหรับนิสิตประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการ จำนวน 67 คน จำนวนเงิน 479,780 บาท
2. ทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนนิสิตที่ได้รับทุน 934 คน และจำนวนเงินทุน 31,390,987 บาท

สถิติจำนวนนิสิตที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 13,577 คน

สถิติจำนวนนิสิตที่ได้รับทุนและจำนวนเงินทุนแยกตามประเภททุนภายในและทุนภายนอก ปีการศึกษา 2565

image

ปีการศึกษา 2565 นิสิตที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 3,554 คน และรวมจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 54,801,009 บาท โดยแบ่งแยกตามประเภท ดังนี้
1. ทุนภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนนิสิตที่ได้รับทุน 2,620 คน และจำนวนเงินทุน 23,410,022 บาท
    1.1 ทุนสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงและทุนฉุกเฉิน จำนวน 2,455 คน จำนวนเงิน 22,146,242 บาท
    1.2 ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 98 คน จำนวนเงิน 784,000 บาท
   1.3 ทุนสำหรับนิสิตประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการ จำนวน 67 คน จำนวนเงิน 479,780 บาท
2. ทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนนิสิตที่ได้รับทุน 934 คน และจำนวนเงินทุน 31,390,987 บาท


สถิติข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
image

ข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
รวมจำนวนนิสิตผู้กู้ยืมทั้งสิ้น 10,023 คน และจำนวนเงินค่าเล่าเรียนทั้งสิ้น 224,065,000 บาท โดยแบ่งแยกตามประเภท ดังนี้
- ลักษณะที่ 1 : ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนผู้กู้ยืม 6,980 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 144,592,000 บาท
- ลักษณะที่ 2 : สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ จำนวนผู้กู้ยืม 2,661 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 71,133,000 บาท
- ลักษณะที่ 3 : สาขาวิชาขาดแคลนกองทุนมุ่งส่งเสริมฯ จำนวนผู้กู้ยืม 372 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 7,960,000 บาท
- ลักษณะที่ 4 : เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ จำนวนผู้กู้ยืม 10 คน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 380,000 บาท


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top