Search
× Search

ทุนการศึกษา

"การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ แต่เยาวชนบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะขาดแคลนปัจจัยด้านทุนทรัพย์ หรือบางคนมีโอกาสด้านการศึกษาและควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัย ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ องค์กรและบุคคลที่มีจิตเมตตา จึงมีนโยบายส่งเสริมนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ได้รับโอกาศทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งของประเทศชาติ สร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่กระทำความดีในด้านต่างๆ รวมทั้งนิสิตที่มีจิตอาสา จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

image

ข่าวสารทุนการศึกษา


More
image

ใบสมัครรับทุนการศึกษา


More
image

บริจาคเงินเข้ากองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา


More


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top