Search
× Search

ทุนการศึกษา

"การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ แต่เยาวชนบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะขาดแคลนปัจจัยด้านทุนทรัพย์ หรือบางคนมีโอกาสด้านการศึกษาและควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัย ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ องค์กรและบุคคลที่มีจิตเมตตา จึงมีนโยบายส่งเสริมนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ได้รับโอกาศทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งของประเทศชาติ สร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่กระทำความดีในด้านต่างๆ รวมทั้งนิสิตที่มีจิตอาสา จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

image

image

ข่าวสารทุนการศึกษา


More
image

ใบสมัครรับทุนการศึกษา


More
image

บริจาคเงินเข้ากองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา


More


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top