Search
× Search

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
SWU Volunteer Center

ส่งเสริมนิสิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ที่รู้จักแบ่งปัน อันจะนำไปสู่การสร้างรากฐานประชากรที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับอัตลักษณ์การเป็น "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดระยะเวลาที่จัดตั้งศูนย์นิสิตจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะความเป็นผู้มีจิตอาสาให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก และ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ของสังคมภายนอก

Event 

ข่าวสารกิจกรรมอาสา


image

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ขอเชิญชวนนิสิต มศว เข้าร่วมพัฒนาความเป็นอาสาสมัครกับโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น2) อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประสานมิตร) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565”
เวลา 13.00 - 16.00 น. . .
สมัครผ่านลิงก์ https://forms.office.com/r/TEJQ3V1t3Q ได้ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.‼️ (หรือจนกว่าจะครบจำนวน) . .
♥️นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับ♥️ บันทึกกิจกรรม หมวดเลือก จำนวน 1 กิจกรรม วุฒิบัตร จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 ใบ


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top