Search
× Search

SWU Career
Service

แหล่งข้อมูลกิจกรรมการแนะแนวอาชีพ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การจัดงาน Job Fair.
image

โครงการแนะแนวเชิงรุก เส้นทางการเป็น
นักการทูตอาชีพ

ส่วนกิจการนิสิต มศว ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก เส้นทางการเป็นนักการทูตอาชีพ เพื่อให้นิสิตที่ยังศึกษาอยู่และจบการศึกษาแล้ว ที่สนใจอาชีพนักการทูตเข้าร่วมฟังบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของนักการทูต ในวันที่ 10 สิงหาคม 65 ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting ระบบ Onsiteบริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top