Search
× Search

 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่นิสิตควรรู้


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่นิสิตควรรู้
 TitleSize 
ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต มศว พ.ศ.2559502.31 KBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้น ป.ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25641.08 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้น ป.ตรี พ.ศ.25591.04 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ.25591.84 MBDownload
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร มศว ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563838.03 KBDownload
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต131.51 KBDownload
ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ316.61 KBDownload
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ. 2561 (ver.word)90.00 KBDownload
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ.2561 (ver.pdf.)150.02 KBDownload
 TitleSize 
ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 25655.44 MBDownload
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับมหาวิทยาลัย)270.53 KBDownload
ประกาศนโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566610.81 KBDownload
ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567UnknownDownload
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2567479.88 KBDownload
ประกาศ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภานิสิตส่วนของผู้แทนคณะ วิทยาลัย ปีการศึกษา 25651.07 MBDownload
ประกาศ รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 25641.44 MBDownload
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564402.68 KBDownload
ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565611.38 KBDownload
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564128.22 KBDownload
ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)178.77 KBDownload
ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)230.64 KBDownload
ประกาศ การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาหาร ประจำปีการศึกษา 25661.25 MBDownload
ประกาศ การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาหาร ประจำปีการศึกษา 256552.96 KBDownload
ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566320.55 KBDownload
ประกาศ ผลการพิจารณารางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประจำปี พ.ศ. 2566415.45 KBDownload
ประกาศผลการพิจารณารางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประจำปีการศึกษา 2566275.76 KBDownload


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top