Search
× Search

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต ทุกชั้นปี ทุกระดับ ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2566 กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยให้ความคุ้มครองนิสิต ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567   

วงเงินประกันที่บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย ดังนี้
1. ผลประโยชน์พื้นฐาน (กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต) จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากสุขภาพ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

กรณีประสบอุบัติเหตุ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ได้ที่
1. โรงพยาบาลเปาโลทุกสาขา ได้แก่  พหลโยธิน  โชคชัย 4   เกษตร   รังสิต   สมุทรปราการ  และพระประแดง 
2. โรงพยาบาลรามคำแหง
3. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
4. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาท
ทั้งนี้ นิสิตจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประจำตัวนิสิต เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกครั้ง


กรณีนิสิตได้รับอุบัติเหตุแล้วไปรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆ นิสิตต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์
(ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
) ไปดำเนินการเบิกเงินคืนได้ที่
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์ อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1

กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เสนอเรื่องผ่านคณะ/วิทยาลัย ไปยังงานสวัสดิการนิสิต
ส่วนกิจการนิสิต  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 6495000 ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 12093  เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานงาน
ในการส่งเอกสารหลักฐานไปยัง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเบิกสินไหมทดแทนหรือเงินช่วยค่าทำศพต่อไป


  ดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566

image

แบบฟอร์มขอเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ


More
image

INFO GRAPHIC

More
image

หนังสือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน

More
image

หนังสือเรียกร้อง
ค่าสินไหมมรณกรรม

More
การให้บริการเรื่องประกันอุบัติเหตุแก่นิสิต
          การทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำประกันอุบัติเหตุกับ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน ในอัตราค่าเบี้ยประกัน 210 บาท/ต่อ/ปี/คน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุ/ครั้ง เป็นเงิน 15,000 บาท เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หากนิสิตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 9 โรงพยาบาลที่กำหนดจะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา พยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโลทุกสาขา (โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน, โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ,  โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4, โรงพยาบาลเปาโลรังสิต, โรงพยาบาลเปาโลเกษตร, โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง) โรงพยาบาลรามคำแหง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          หากนิสิตเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น สามารถดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
       

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

1. ให้นิสิตนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล (โดยต้องเป็นใบเสร็จตัวจริงที่มีตราประทับของสถานพยาบาล และมีผู้ลงนามรับเงิน และใบรับรองแพทย์ต้องเป็นเอกสารตัวจริง มีการลงนามจากแพทย์และตราประทับของสถานพยาบาล)

มายื่นที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ทั้งฝั่งประสานมิตรและองครักษ์

*นิสิตดำเนินการ

2. เจ้าหน้าที่จะให้นิสิตกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- ชื่อ-สกุลผู้เอาประกันภัย

- สังกัดคณะ/วิทยาลัย

- ชั้นปี

- รหัสประจำตัวนิสิต

- วันที่เกิดเหตุ

- ลักษณะอุบัติเหตุ

- จำนวนเงินที่ขอเบิกตามใบเสร็จ

- ชื่อธนาคาร (สำหริบโอนเงินค่าเบี้ยประกัน)

- เลขที่บัญชี  (สำหริบโอนเงินค่าเบี้ยประกัน)

- เวลาที่เกิดเหตุ

- สถานที่เกิดเหตุ 

- อาการบาดเจ็บ (Description  of Injury)

- อธิบายลักษณะอุบัติเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)   

- สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

- เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โดยเป็นการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google Forms

10-15 นาที

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะทำการรวมรวมเอกสารส่งให้ทางบริษัทประกันพิจารณา (โดยบริษัทจะเข้ามารับเอกสารทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

2-3 วันทำการ

4. บริษัทประกันอุบัติเหตุดำเนินการพิจารณา

10-15 วันทำการ

(บริษัทประกันดำเนินการ)

5. เมื่อผ่านการพิจารณาบริษัทฯ จะจัดส่งเช็คมายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (โดยบริษัทจะเข้ามาส่งเช็คทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

2-3 วันทำการ

6. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเช็ค จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้นิสิตในวันถัดไป

1 วันทำการ

ช่องทางการให้บริการ

- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต องครักษ์ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต

ค่าธรรมเนียม

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-    ไม่มี 


การให้บริการเรื่องการเบิกค่าสินไหมกรณีมรณกรรม

การทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทำประกันอุบัติเหตุกับ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน ในอัตราค่าเบี้ยประกัน
210 บาท/ต่อ/ปี/คน ให้ความคุ้มครองดังนี้

           1คุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต                      เป็นเงิน 150,000 บาท

           2คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี                                เป็นเงิน 40,000 บาท

โดยเริ่มความคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

1. ให้คณะ/วิทยาลัยที่นิสิตผู้เสียชีวิตสังกัด อยู่ดำเนินการส่งเอกสารมายัง

ส่วนกิจการนิสิต

เอกสารประกอบด้วย

- ใบมรณบัตร

- สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต

- สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต

- ใบแจ้งความ

- ใบชันสูตรพลิกศพ

- หนังสือรับรองการตาย

- สำเนาบัตรประชาชนของบิดา

- สำเนาบัตรประชาชนมารดา

- สำนาทะเบียนบ้านของบิดา

- สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

- ใบหย่า (ถ้ามี)

- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของบิดา

- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของมารดา

- หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมกรณีมรณกรรม (ปช.11) ของบิดา

- หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมกรณีมรณกรรม (ปช.11) ของมารดา

- รูปถ่ายบิดา ถือบัตรประชาชน (ดังภาพตัวอย่าง)

- รูปถ่ายมารดา ถือบัตรประชาชน (ดังภาพตัวอย่าง)

เอกสารอย่าง ละ 3 ชุด และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

คณะ/วิทยาลัยดำเนินการรวบรวมเอกสาร

2. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อ และส่งให้บริษัทประกับพิจารณา (โดยบริษัทจะเข้ามารับเอกสารทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

2-3 วันทำการ

3. บริษัทประกันอุบัติเหตุดำเนินการพิจารณา และจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิต

*กรณีมีการแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติม อาจใช้ระยะเวลามากขึ้น

30 วันทำการ

(บริษัทประกันดำเนินการ)

ช่องทางการให้บริการ

- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ค่าธรรมเนียม

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         - ไม่มี 


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top