ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564

123457910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิตข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้น ป.ตรี พ.ศ.2559
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้น ป.ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต มศว พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร มศว ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ.2561


งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล)
   - ขั้นตอนการขออนุมัติบันทึกกิจกรรม
    (หน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย)

   - ขั้นตอนการตรวจสอบบันทึกกิจกรรม

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ประเภทผู้กู้ยืม - รายใหม่ - รายเก่าโอนย้ายสถาบัน
    - รายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2564

  - การยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (ภาคเรียนที่ 1/2564)
     : ประเภทรายเก่า มศว ผ่านระบบ DSL วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2564

  - วิธีการทำจิตอาสา เพื่อประกอบการยื่นกู้ในปีการศึกษา 2565

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย