ข่าวสารหน่วยงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานกิจกรรมนิสิต
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานกิจกรรมนิสิต

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานกิจกรรมนิสิต

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 601 ชั้น 6 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (อาคารริมน้ำ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุน
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุน

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุน

ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา วงศ์ษา ที่รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา  วงศ์ษา ที่รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา วงศ์ษา ที่รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจจุบัน นางสาวกาญจนา วงศ์ษา ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1234567810Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

1234567810Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล)
   - ขั้นตอนการขออนุมัติบันทึกกิจกรรม
    (หน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย)

   - ขั้นตอนการตรวจสอบบันทึกกิจกรรม

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

  - ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่
    และโอนย้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2563
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่