Search
× Search
Friday, May 20, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (296)/Comments (0)/
Tags:
เชิญชวนนิสินร่วมประชัน “ธุรกิจเสมือนจริง”

เชิญชวนนิสินร่วมประชัน “ธุรกิจเสมือนจริง”

สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Wednesday, May 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (135)/Comments (0)/
Tags:
ลดขยะพลาสติก รับคะแนน แลกชั่วโมงจิตอาสา

ลดขยะพลาสติก รับคะแนน แลกชั่วโมงจิตอาสา

โดยสะสมคะแนน 70 คะแนน สามารถแลกได้ 1 ชั่วโมงจิตอาสา

Wednesday, May 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (326)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (531)/Comments (0)/
Tags:
วันเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (322)/Comments (0)/
Tags:
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022 จะได้รับการบันทึกกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมเลือก

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022 จะได้รับการบันทึกกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมเลือก

โดยนิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมสำเร็จครบถ้วน ถูกต้องตามกติกา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Monday, April 11, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (192)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First1516171819202123


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2566                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                         ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน (SWU VOICE)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top