Search
× Search

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้ให้การปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2564

Author: Jutarat Sriput/Monday, July 18, 2022/Categories: ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน บุคลากร นิสิตเพื่อนช่วยเพื่อน ในฐานะผู้ให้การปรึกษาและเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์บุคลากร และนิสิตเพื่อนช่วยเพื่อนให้ได้รับความรู้ด้านการให้การปรึกษาและเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้การปรึกษานิสิต ให้นิสิตที่มีความทุกข์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงที ในการนี้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้ให้การปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2564  เพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือนิสิตในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   โดยกำหนดจัดในวัน 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Print

Number of views (127)/Comments (0)บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top