Search
× Search

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14

Author: Jutarat Sriput/Friday, February 23, 2024/Categories: ข่าวกิจกรรม

ด้วย สำนักงาน กปร. ชวนน้อง ๆ ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22-27 เมษายน 2567 

 ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิตขอเชิญชวนนิสิตส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสานรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมโอบอ้อมสังคมยั่งยืน”

โดยทีมนิสิตที่สนใจ สามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp 14 ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

👇 คลิกเลย https://shorturl.asia/5tZUH

 

Print

Number of views (44)/Comments (0)บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2566                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                         ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน (SWU VOICE)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top