Search
× Search

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล การส่งเสริมการออม ประเภทรางวัลหน่วยงานการศึกษา

Author: Jutarat Sriput/Tuesday, February 20, 2024/Categories: ข่าวกิจกรรม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล การส่งเสริมการออม ประเภทรางวัลหน่วยงานการศึกษา สำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
รายละเอียดตามที่อยู่ลิงค์ เอกสารเเนบ.pdf - Google Drive

Print

Number of views (32)/Comments (0)บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2566                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                         ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน (SWU VOICE)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top