Search
× Search

ประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ

Author: Jutarat Sriput/Friday, June 23, 2023/Categories: ข่าวกิจกรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dsi.go.th/th/Detail/5ebd448c7f940c13730c18a53b40dc3a?fbclid=IwAR0WNjWlxZ5Kk6nAnM0SHJMif46-aX_304VUf86SVqgGDWuzPeVY_oLt6i0

Print

Number of views (66)/Comments (0)บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2566                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                         ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน (SWU VOICE)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top