Search
× Search

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มศว ที่ประสบอุทกภัย

Author: Jutarat Sriput/Friday, September 16, 2022/Categories: ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุดังกล่าว โดยสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยได้ตั้งแต่วันนี้   โดยแจ้งความจำนงผ่านทางคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด

คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565
2. เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กล่าวคือ บ้านเรือนหรือแหล่งทำกินของครอบครัว (สวน/นา/ไร่) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิต

หลักฐานประกอบการขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 
1. แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต
2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุว่านิสิตเป็นผู้ประสบภัย
3. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง) 
5. สำเนาบัตรนิสิต
6. ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับ
7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 
ยื่นเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจกับนิสิตทุกคน และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน เพื่อให้เราผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 649 5000 ต่อ 12087

Print

Number of views (419)/Comments (0)

Documents to downloadบริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top