Search
× Search
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอประชุมวิชาการระดับชาติฯ

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอประชุมวิชาการระดับชาติฯ

Author: Jutarat Sriput/Tuesday, February 27, 2024/Categories: ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 3 สถาบัน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 13 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและ เทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี
จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ดังนี้ 
1.เข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนก่อนวันประชุม
2. ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม ดังกล่าว ภายในวันท 10 พฤษภาคม 2567 ในหัวข้อสาขา ดังนี้
2.1 การศึกษา
2.2 บริหารธรกิจ
2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโดยสแกนผาน QR  Code ท้ายหนังสือข้างต้น และส่งบทความทางอีเมล conference@ Umt.ac.th (มีค่าลงทะเบียน) รายละเอียดตามแนบ

Print

Number of views (247)/Comments (0)บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2566                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                         ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน (SWU VOICE)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top