Search
× Search

ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2564

Author: Jutarat Sriput/Friday, May 20, 2022/Categories: ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเป็นกิจกรรมที่ริเริ่มและดำเนินงานโดยองค์กรนิสิต กิจกรรมจัดโดยองค์กรนิสิต (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมนิสิต) และทุกกลุ่มนิสิตที่รวมตัวกันดำเนินงาน หรือเป็นโครงการที่ทำขึ้นในรายวิชา

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : swubestpractice@gmail.com
โดยตั้งหัวข้อว่า ส่งผลงานประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

กำหนดการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายของการรับสมัครผลงาน
วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 1 และ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 (โดยจะกำหนดวันนำเสนอเพียง 1 วันเท่านั้น)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ประกาศผล

รางวัลการประกวดพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี ทุกคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสถานะเป็นนิสิตในวันที่ทำโครงการ/กิจกรรม
2. การส่งผลงานทำได้ทั้งรายบุคคลและรายทีม โดยแต่ละบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ ในกรณีที่ได้รับเงินรางวัล จะได้รางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว

**ตัวอย่างโครงการที่สามารถส่งเข้าประกวดได้** เช่น โครงการส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม โครงการด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โครงการ/กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายที่ถูกระเบียบ กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการสสูบบุหรี่ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ Green University เป็นต้น

ดูรายละเอียดการส่งผลงานเพิ่มเติม : http://studentaffairs.op.swu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณกวินทรา วุฒิศิริชัยนันท์ อีเมล : kawintraw@g.swu.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15355

Print

Number of views (97)/Comments (0)

Documents to downloadบริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top