งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต 
เปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว ที่มีความคับข้องใจ ทั้งด้านจิตใจ สังคม การเรียน การปรับตัว และอื่นๆ โดยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

วันและเวลาที่ให้บริการ
จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ 
ห้องให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร และ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต มศว องครักษ์

โทรศัพท์
0 2649 5000 ต่อ 12094,27283 หรือ 0 2258 9105