ทุนการศึกษา

"การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ แต่เยาวชนบางคนขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะขาดแคลนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หรือบางคนมีโอกาสด้านการศึกษาและควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยตลอดจนบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ องค์กรและบุคคลที่มีจิตเมตตา จึงมีนโยบายส่งเสริมนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ได้รับโอกาศทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งของประเทศชาติ สร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่กระทำความดีในด้านต่างๆ รวมทั้งนิสิตที่มีจิตอาสา     จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินเพื่อเป็นการศึกษา

  • การขอรับทุนการศึกษา
  • ระเบียบ/ประกาศ
  • ใบสมัครขอรับทุน
  • รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา

 
 

 

กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

แบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินเพื่อเปิดโอกาสการศึกษาให้แก่นิสิต กับ “กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา”