งานกิจกรรมนิสิต

 TitleCategoryModified Date 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสำหรับองค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
ตัวอย่างการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
แนวปฏิบัติการพิจารณากิจกรรมตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562แนวปฎิบัติ8/23/2019Download
แบบฟอร์ม ขอนำส่งรายชื่อบันทึกกิจกรรมโดยองค์กรนิสิต ปี 2562งานกิจกรรมนิสิต6/6/2019Download
แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (รายบุคคล)แบบฟอร์ม12/20/2019Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
แบบฟอร์มขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรมนิสิต สำหรับบันทึกใน supreme2004งานกิจกรรมนิสิต9/27/2017Download
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิตปี 2562แบบฟอร์ม8/23/2019Download
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมนิสิต (สำหรับหน่วยงาน)งานกิจกรรมนิสิต2/28/2018Download
แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม/โครงการของคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560งานกิจกรรมนิสิต6/13/2017Download
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
แบบฟอร์มสำรวจใช้สนามกีฬาของศูนย์กีฬา (15 ส.ค.60-31 ก.ค.61)งานกิจกรรมนิสิต6/13/2017Download
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต11/18/2016Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562ประกาศ2/5/2019Download

งานสวัสดิการนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
FORM แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษา12/12/201835.75 KBDownload
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับศูนย์การแพทยย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานสวัสดิการนิสิต8/2/201854.82 KBDownload
แบบแจ้งความจำนงเพื่อเบิกเงินประกันกรณีประสบอุบัติเหตุงานสวัสดิการนิสิต10/12/201674.02 KBDownload
แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ ....ปีการศึกษา...........ทุนการศึกษา10/5/201835.75 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลตำรวจงานสวัสดิการนิสิต7/23/2019137.51 KBDownload
ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 7/6/201835.75 KBDownload