งานกิจกรรมนิสิต

 TitleCategoryModified Date 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสำหรับองค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
ตัวอย่างการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
แนวปฏิบัติการพิจารณากิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2563 6/9/2020Download
แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล) 6/16/2020Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
แบบฟอร์มขอนำส่งรายชื่อบันทึกกิจกรรมสำหรับองค์กรนิสิต 6/9/2020Download
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิต 6/17/2020Download
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมสำหรับหน่วยงาน 6/9/2020Download
แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม/โครงการของคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560งานกิจกรรมนิสิต6/13/2017Download
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016Download
แบบฟอร์มสำรวจใช้สนามกีฬาของศูนย์กีฬา (15 ส.ค.60-31 ก.ค.61)งานกิจกรรมนิสิต6/13/2017Download
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต11/18/2016Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562ประกาศ2/5/2019Download

งานสวัสดิการนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
FORM แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษา12/12/201835.75 KBDownload
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับศูนย์การแพทยย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานสวัสดิการนิสิต8/2/201854.82 KBDownload
แบบแจ้งความจำนงเพื่อเบิกเงินประกันกรณีประสบอุบัติเหตุงานสวัสดิการนิสิต10/12/201674.02 KBDownload
แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ ....ปีการศึกษา...........ทุนการศึกษา10/5/201835.75 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลตำรวจงานสวัสดิการนิสิต7/23/2019137.51 KBDownload
ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 7/6/201835.75 KBDownload