งานกิจกรรมนิสิต

 TitleCategoryModified Date 
ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 9/14/2020Download
หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา 1/13/2021Download
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 1/13/2021Download
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิต 9/14/2020Download
แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติโครงการและงบประมาณ 9/14/2020Download
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 9/14/2020Download
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ 9/14/2020Download
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการชมรม 1/13/2021Download
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมสำหรับหน่วยงาน 6/9/2020Download
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิต 2564 9/2/2021Download
หนังสือขออนุมัติจัดตั้งชมรม 1/13/2021Download
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด 9/14/2020Download
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สถานที่ (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 9/14/2020Download
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถมหาวิทยาลัย 9/14/2020Download
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญวิทยากร 9/14/2020Download
แบบฟอร์มขอยืนยันการเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด 9/14/2020Download
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการขององค์กรนิสิต ประจำปีงบประมาณ 1/21/2021Download
แบบฟอร์มขอนำส่งรายชื่อบันทึกกิจกรรมสำหรับองค์กรนิสิต 2564 9/2/2021Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 9/14/2020Download
แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มศว (รายบุคคล) 8/24/2020Download
แนวปฏิบัติการพิจารณากิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2563 6/9/2020Download
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สถานที่ (ภายในมหาวิทยาลัย) 9/14/2020Download
หนังสือขออนุมัติต่ออายุชมรม 1/13/2021Download

งานสวัสดิการนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
FORM แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษา12/12/201835.75 KBDownload
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับศูนย์การแพทยย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานสวัสดิการนิสิต8/2/201854.82 KBDownload
แบบแจ้งความจำนงเพื่อเบิกเงินประกันกรณีประสบอุบัติเหตุงานสวัสดิการนิสิต10/12/201674.02 KBDownload
แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ ....ปีการศึกษา...........ทุนการศึกษา10/5/201835.75 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลตำรวจงานสวัสดิการนิสิต7/23/2019137.51 KBDownload
ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 7/6/201835.75 KBDownload