รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

Vice President for Student Development
Asst. Prof. Dr. Rawiwan Wanwichai

Tel:02-649-5000 ext.15087
rawiwan@g.swu.ac.th

   

 

 

       

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว

Assistant to the President for Student Development
Wilaikul Noukeaw

Tel:02-649-5000 ext.27525
wilaikul@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
 

Assistant to the President for Student Development
Asst. Prof. Dr. Sureerat Chenpong

sureeratc@g.swu.ac.th

       

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ.ดร.รัฐสภา จุรีมาศ

Assistant to the President for Student Development
Dr.Rattasapa Chureemas

Tel:02-649-5000
rattasapa@g.swu.ac.th

 

 ผู้อำนวยการส่วนกิจการนิสิต
 นางนาถลดา  ประถมของ
 MRS.NATHLADA  PRATHOMKHONG

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15358
 E-mail : chitta@g.swu.ac.th

 

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Executive Administrator's Secretary

นางสาวไรวินท์  ลียวัฒนานุพงศ์
MS.RAIWIN  LEEYAWATTANANUPONG

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12093
E-mail : raiwin@g.swu.ac.th

   
       

 หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
 นายสุภฤกษ์  กิจวาส
 MR.SUPHARERK  KITWART

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : supharerk@swu.ac.th 


 

 

       

 นางสาววรรณี  จันทร์ฉาย
 MS.WANNEE  CHANCHAY

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : wannee@swu.ac.th

 นางสาววรรณา  บุปผากิจ
 MS.WANNA  BUBPAKIT

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12089
 E-mail : wannab@g.swu.ac.th

       

 นางสาวนิศาชล  เสดสุวรรณ์
 MS.NISACHON  SADSUWAN

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : nisachon@g.swu.ac.th   

 นางสาวจุไรวรรณ  ส่งวงษ์จินดา 
 MS.JURAIWAN  SONGWONGJINDA

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21307
 E-mail : 
swubird@hotmail.com

       


 

 นายอนิรุทร์ มูลวันดี
 MR.
ANIRUT MOOLWANDEE

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : anirutm@g.swu.ac.th
นางสาวจิรนุช  วงษ์อารักษ์
MS.JIRANOOT  WONGARUK

นักวิชาการศึกษา
Educator

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
E-mail :  jiranoot@g.swu.ac.th
 นางสาวครองขวัญ วงศ์ภา
 MS.KRONGKWAN WONGPA

 นักวิชาการศึกษา 

 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21307
  E-mail : kwsweetdream@gmail.com
 นางสาวทรัพย์ทวี  เพาะบุญ
 MS.SAPTHAWEE  PHOHBOON

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : sapthawee@g.swu.ac.th

 

       

 หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต 
 นางสาวกัญฐณา  พิกุลน้อย
 MS.KUNTHANA  PIKUNNOI

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12084
 E-mail : kanthanape@gmail.com|
 

 

นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์
 Director of Student Affairs Office
 MS.WANVADEE  PHROMSURIN

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12082
 E-mail : wanvadee@g.swu.ac.th

 

   

 นางสาวนภัสวรรณ  จิตรผิวเกลี้ยง
 MS.NAPATSAWAN  JIDPEWKLIENG

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12085
 E-mail : napatsa@swu.ac.th  

 นางสาคร สกุลดี 
 MRS.SAKHON  SAKHUNDE

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 27284
 E-mail : sakhon@g.swu.ac.th

 

       

 นางดวงสมร  ทวีสุข
 MRS.DUANGSAMORN THAVEESUK

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12086
 E-mail : duangsam@swu.ac.th

 นางสาวพรสวรรค์  รอดกูล
 MS.PONSAWAN  RODKUN

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายลขโทรศัพท์ภายใน : 12083
 E-mail : ponsawan@g.swu.ac.th

       

 ว่าที่ ร.ต. หญิงรุ่งอรุณ  พันธ์ศรี  
 ACTING  SUB.LT.RUNGARUN  PUNSRI

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21308
 E-mail : 
rungarunp@g.swu.ac.th

 นางสาวนฤมล  ไกรยะราช
 MS.NARUMON  KRAIYARACH

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12083
 E-mail : narumonkr@g.swu.ac.th 

       
 

 

   

 

       

  หัวหน้างานแนะแนวให้คำปรึกษา 
  นางสาวนัทธมน  ประกายบุญทวี
  MS.NATTHAMON  PRAKAIBOONTHAWEE

  นักวิชาการศึกษา 
  Educator

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  15358
  E-mail : 
natthamonp@g.swu.ac.th

 

 

       

 นางสาวศุภวรรณ  ตัณฑิกุล 
 MS.SUPAWAN  TANTHIKUL

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12094
 E-mail :  supawant@g.swu.ac.th   

 นางสาวขวัญทิพย์  ปทุมธนรักษ์ 
 MS.KHWUNTIP  PATOOMTANARUK

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 27283
 E-mail : khwuntip@g.swu.ac.th

       

 นางสาวกวินทรา  วุฒิศิริชัยนันท์
 MS.KAWINTRA  WUTTISIRICHAINAN

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15355
 E-mail : kawintraw@g.swu.ac.th

 นางสาวนันทวัน  ยามวินิจ  
 MS.
NANTAWAN YAMVINIJ

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21305
 E-mail : 
nantawanp@g.swu.ac.th

       

 

 

 

  นายวิรุตม์  อภัยวงศ์ 
 
 MR.WIRUT  APAIWONG

  นักวิชาการศึกษา
  Educator 

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15358
  E-mail : wirut
@g.swu.ac.th


 

  

  นางสาวบุศยรินทร์  รักชาติ

  MS.BUSAYARIN  RUKCHAT

  นักวิชาการศึกษา 
  Educator

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  15356
  E-mail : busayarin@g.swu.ac.th

 
       
       

 หัวหน้างานบริหารและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 นายนฤพนธ์  สีแสด
 MR.NARUPON  SISAED

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12080 
 E-mail : narupon@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวภัทรพร  ด่านธานินทร์
 MS.PATTARAPORN  DANDHANIN

 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 Finance and Accounting Analyst

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12092
 E-mail : aum901@hotmail.com

 นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น
 MS.THANSINEE  PHOPUNT

 พนักงานพิมพ์ ส.4
 Typist

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12081
 E-mail :  phopunt@hotmail.com

       

 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพุฒ
 MS.JUTARAT  SRIPUT

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12080
 E-mail :  jutarats@g.swu.ac.th

 นายจีรพันธุ์  ด้วงเพียร
 MR.JEERAPUN  DOUNGPHIAN

 พนักงานพิมพ์ ส.3
 Typist

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12080
 E-mail : oiloiloilplus@hotmail.com

       

 นางสาววิภาพร  ศิริกำเนิด
 MS.WIPAPORN  SIRIKHAMNERD

 นักจัดการงานทั่วไป
 General Administration Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12091
 E-mail :  wipaporns@g.swu.ac.th

 นางสาวหญิงชนก  เงินทอง
 MS.YINGCHANOK  NGOENTHONG

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12088 
 E-mail : 
yingchanok@hotmail.com

       

 นางพธูรัตน์  ชูเมือง
 MRS.PATURATANA  CHOOMUANG

 นักวิชาการพัสดุ
 Supply Analyst

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15353
 E-mail : paturatna@g.swu.ac.th

 นางสาวอัญชลี  ใสแสง
 MS.AUNCHALEE SAISANG

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12090
 E-mail : 
jiw711@hotmail.com

 

 นางสุภาภรณ์  วงค์อามาตย์
 MRS.SUPAPON  WONGAERMAT

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15353
 E-mail : supapan6288@gmail.com

 นางสาวกัญญารัตน์  ผดุงกิจ
 MS.KANYARAT  PHADUNGKIT

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 21307
 E-mail : 
kanyarat.hr@gmail.com

 

 นางจุฬารัตน์  หาบ้านแท่น
 MRS.JULARAT  HABANTAN

 พนักงานบริการ
 Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน : 15351