รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 รศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

 Vice President for Student Development
 Associate Professor Olarn Prommalikit, MD.

   

 

 

       

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย

 Assistant to the President for Student Development
 Associate Professor Dr.Udomsri Showpittapornchai

 

   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม

Assistant to the President for Student Development
Mr.Prasit Peepathum
       

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย

 Assistant to the President for Student Development
 Mr.Sompong Jaideechoey


 

 

 

 ผู้อำนวยการส่วนกิจการนิสิต

 นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์
 MS.WANVADEE  PHROMSURIN

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

 ติดต่อ  12082
 อีเมล  wanvadee@g.swu.ac.th

 

 

   
       

 นายสุภฤกษ์  กิจวาส
 MR.SUPHARERK  KITWART

 หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

 ติดต่อ  15351
 อีเมล    supharerk@swu.ac.th 


 

 

       

 นางสาววรรณี  จันทร์ฉาย
 MS.WANNEE  CHANCHAY

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 ติดต่อ  15351

 อีเมล     wannee@swu.ac.th

 นางสาววรรณา  บุปผากิจ
 MS.WANNA  BUBPAKIT

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12089

 อีเมล     wannab@g.swu.ac.th

       

 นางสาวนิศาชล  เสดสุวรรณ์
 MS.NISACHON  SADSUWAN

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  15351

 อีเมล peungy@windowslive.com     

 นางสาวจุไรวรรณ  ส่งวงษ์จินดา 
 MS.JURAIWAN  SONGWONGJINDA

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  21307

 อีเมล swubird@hotmail.com

       


 

 นายอนิรุทร์ มูลวันดี
 MR. 
ANIRUT MOOLWANDEE

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ 15351

 อีเมล anirutm@g.swu.ac.th

 

นางสาวจิรนุช  วงษ์อารักษ์
MS. JIRANOOT  WONGARUK

นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ 15351

อีเมล  jiranoot@g.swu.ac.th
 นางสาวครองขวัญ วงศ์ภา
 MS. KRONGKWAN WONGPA


 นักวิชาการศึกษา 

 ติดต่อ 21307

 อีเมล kwsweetdream@gmail.com


นางสาวทรัพย์ทวี  เพาะบุญ
MS. SAPTHAWEE  PHOHBOON

นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ 15351

อีเมล sapthawee@g.swu.ac.th

 

       

 นางสาวกัญฐณา  พิกุลน้อย
 MS.GUNTHANA  PIKUNNOI

 หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต
 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12084
 อีเมล    kanthanape@gmail.com

 

       

 นางสาวนภัสวรรณ  จิตรผิวเกลี้ยง
 MS.NAPATSAWAN  JIDPEWKLIENG

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 ติดต่อ  12085

 อีเมล   napatsa@swu.ac.th  

นางสาคร สกุลดี 
 MRS.SAKHON  SAKHUNDE

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  27284

 อีเมล   sakhon@g.swu.ac.th

 

       

 นางดวงสมร  ทวีสุข
 MRS.DUANGSAMORN THAVEESUK

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 ติดต่อ  12086
 อีเมล    duangsam@swu.ac.th

 นางสาวพรสวรรค์  รอดกูล
 MS.PONSAWAN  RODKUN

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12083

 อีเมล   ponsawan@g.swu.ac.th

       

 ว่าที่ ร.ต. หญิงรุ่งอรุณ  พันธ์ศรี  
 ACTING  SUB.LT.RUNGARUN  PUNSRI

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  21308

 อีเมล   rungarunp@g.swu.ac.th

 นางสาวนฤมล  ไกรยะราช
 MS.NARUMON  KRAIYARACH

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12083

 อีเมล   narumonkr@hotmail.com

       
 

 

   

 

       

 นางนาถลดา  ประถมของ
 MRS.NATHLADA  PRATHOMKHONG

 หัวหน้างานแนะแนวให้คำปรึกษา

 ติดต่อ  15358
 อีเมล   chitta@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวศุภวรรณ  ตัณฑิกุล 
 MS.SUPAWAN  TANTHIKUL

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  12094

 อีเมล   supawant@g.swu.ac.th   

 นางสาวขวัญทิพย์  ปทุมธนรักษ์ 
 MS.KHWUNTIP  PATOOMTANARUK

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  27283

 อีเมล   khwuntip@g.swu.ac.th

       

 นางสาวกวินทรา  วุฒิศิริชัยนันท์
 MS.KAWINTRA  WUTTISIRICHAINAN

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  15355

 อีเมล    kawintraw@g.swu.ac.th

 นางสาวนันทวัน  ยามวินิจ  
 MS.
NANTAWAN YAMVINIJ

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 ติดต่อ  21305

 อีเมล   nantawanp@g.swu.ac.th

       

  นางสาวนิลาวัลย์  บัวงาม
 
 MS.NILAWAN  BUANGAM

  นักวิชาการศึกษา 

  ติดต่อ  15356

  อีเมล nilawan.b1990@gmail.com

 
  นางสาวนัทธมน  ประกายบุญทวี
  MS.NATTHAMON  PRAKAIBOONTHAWEE

  นักวิชาการศึกษา 

  ติดต่อ  15356

  อีเมล natthamonp@g.swu.ac.th

       
       

 นายนฤพนธ์  สีแสด
 MR.NARUPON  SISAED

 หัวหน้างานบริหารและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ติดต่อ  12080 

 อีเมล   narupon@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวภัทรพร  ด่านธานินทร์
 MS.PATTARAPORN  DANDHANIN

 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 ติดต่อ  12092

 อีเมล   aum901@hotmail.com

 นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น
 MS.THANSINEE  PHOPUNT

 พนักงานพิมพ์ ส.3

 ติดต่อ  12081

 อีเมล   phopunt@hotmail.com

       

 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพุฒ
 MS.JUTARAT  SRIPUT

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12081

 อีเมล   jutarats@g.swu.ac.th

 นายจีรพันธุ์  ด้วงเพียร
 MR.JEERAPUN  DOUNGPHIAN

 พนักงานพิมพ์ ส.2

 ติดต่อ  15355

 อีเมล  oiloiloilplus@hotmail.com

       

 นางสาววิภาพร  ศิริกำเนิด
 MS.WIPAPORN  SIRIKHAMNERD

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12091

 อีเมล   wipaporns@g.swu.ac.th

 นางสาวหญิงชนก  เงินทอง
 MS.YINGCHANOK  NGOENTHONG

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  12088

 อีเมล   yingchanok@hotmail.com

       

 นางพธูรัตน์  ชูเมือง
 MRS.PATURATANA  CHOOMUANG

 นักวิชาการพัสดุ

 ติดต่อ  15353

 อีเมล   paturatna@g.swu.ac.th

 นางสาวอัญชลี  ใสแสง
 MS.AUNCHALEE SAISANG

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  12090

 อีเมล   jiw711@hotmail.com

 

 นางสาวสุภาภรณ์  สีตา
 MS.SUPAPON  SEETA

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  15353

 อีเมล   supapan6288@gmail.com

 นางสาวกัญญารัตน์  ผดุงกิจ
 MS.KANYARAT  PHADUNGKIT

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  21307

 อีเมล   kanyarat.hr@gmail.com

 

 นางจุฬารัตน์  หาบ้านแท่น
 MRS.JULARAT  HABANTAN

 คนงาน

 ติดต่อ  15351