รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 รศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

 Vice President for Student Development
 Associate Professor Olarn Prommalikit, MD.

   

 

 

       

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 อาจารย์วิไลกุล  หนูแก้ว

 Assistant to the President for Student Development
 MS.wilaikul noukeaw

 

   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม

Assistant to the President for Student Development
Mr.Prasit Peepathum
       

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย

 Assistant to the President for Student Development
 Mr.Sompong Jaideechoey


 

 

 

 ผู้อำนวยการส่วนกิจการนิสิต
 นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์
 Director of Student Affairs Office
 MS.WANVADEE  PHROMSURIN

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12082
 E-mail : wanvadee@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Executive Administrator's Secretary

นางสาวไรวินท์  ลียวัฒนานุพงศ์
MS.RAIWIN  LEEYAWATTANANUPONG

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12093
E-mail : raiwin@g.swu.ac.th

   
       

 หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
 นายสุภฤกษ์  กิจวาส
 MR.SUPHARERK  KITWART

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : supharerk@swu.ac.th 


 

 

       

 นางสาววรรณี  จันทร์ฉาย
 MS.WANNEE  CHANCHAY

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : wannee@swu.ac.th

 นางสาววรรณา  บุปผากิจ
 MS.WANNA  BUBPAKIT

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12089
 E-mail : wannab@g.swu.ac.th

       

 นางสาวนิศาชล  เสดสุวรรณ์
 MS.NISACHON  SADSUWAN

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : 
peungy@windowslive.com     

 นางสาวจุไรวรรณ  ส่งวงษ์จินดา 
 MS.JURAIWAN  SONGWONGJINDA

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21307
 E-mail : 
swubird@hotmail.com

       


 

 นายอนิรุทร์ มูลวันดี
 MR.
ANIRUT MOOLWANDEE

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : anirutm@g.swu.ac.th
นางสาวจิรนุช  วงษ์อารักษ์
MS.JIRANOOT  WONGARUK

นักวิชาการศึกษา
Educator

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
E-mail :  jiranoot@g.swu.ac.th
 นางสาวครองขวัญ วงศ์ภา
 MS.KRONGKWAN WONGPA

 นักวิชาการศึกษา 

 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21307
  E-mail : kwsweetdream@gmail.com
 นางสาวทรัพย์ทวี  เพาะบุญ
 MS.SAPTHAWEE  PHOHBOON

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15351
 E-mail : sapthawee@g.swu.ac.th

 

       

 หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต 
 นางสาวกัญฐณา  พิกุลน้อย
 MS.KUNTHANA  PIKUNNOI

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12084
 E-mail : kanthanape@gmail.com|
 

 

       

 นางสาวนภัสวรรณ  จิตรผิวเกลี้ยง
 MS.NAPATSAWAN  JIDPEWKLIENG

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12085
 E-mail : napatsa@swu.ac.th  

 นางสาคร สกุลดี 
 MRS.SAKHON  SAKHUNDE

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 27284
 E-mail : sakhon@g.swu.ac.th

 

       

 นางดวงสมร  ทวีสุข
 MRS.DUANGSAMORN THAVEESUK

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12086
 E-mail : duangsam@swu.ac.th

 นางสาวพรสวรรค์  รอดกูล
 MS.PONSAWAN  RODKUN

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายลขโทรศัพท์ภายใน : 12083
 E-mail : ponsawan@g.swu.ac.th

       

 ว่าที่ ร.ต. หญิงรุ่งอรุณ  พันธ์ศรี  
 ACTING  SUB.LT.RUNGARUN  PUNSRI

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21308
 E-mail : 
rungarunp@g.swu.ac.th

 นางสาวนฤมล  ไกรยะราช
 MS.NARUMON  KRAIYARACH

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12083
 E-mail : 
narumonkr@hotmail.com

       
 

 

   

 

       

 หัวหน้างานแนะแนวให้คำปรึกษา 
 นางนาถลดา  ประถมของ
 MRS.NATHLADA  PRATHOMKHONG

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15358
 E-mail : chitta@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวศุภวรรณ  ตัณฑิกุล 
 MS.SUPAWAN  TANTHIKUL

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12094
 E-mail :  supawant@g.swu.ac.th   

 นางสาวขวัญทิพย์  ปทุมธนรักษ์ 
 MS.KHWUNTIP  PATOOMTANARUK

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 27283
 E-mail : khwuntip@g.swu.ac.th

       

 นางสาวกวินทรา  วุฒิศิริชัยนันท์
 MS.KAWINTRA  WUTTISIRICHAINAN

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15355
 E-mail : kawintraw@g.swu.ac.th

 นางสาวนันทวัน  ยามวินิจ  
 MS.
NANTAWAN YAMVINIJ

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  21305
 E-mail : 
nantawanp@g.swu.ac.th

       

 

 

  นายวิรุตม์  อภัยวงศ์ 
 
 MR.WIRUT  APAIWONG

  นักวิชาการศึกษา
  Educator 

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15358
  E-mail : wirut
@g.swu.ac.th


 

  นางสาวบุศยรินทร์  รักชาติ
  MS.BUSAYARIN  RUKCHAT

  นักวิชาการศึกษา 
  Educator

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  15356
  E-mail : busayarin@g.swu.ac.th

 
  นางสาวนัทธมน  ประกายบุญทวี
  MS.NATTHAMON  PRAKAIBOONTHAWEE

  นักวิชาการศึกษา 
  Educator

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :  15358
  E-mail : 
natthamonp@g.swu.ac.th

       
       

 หัวหน้างานบริหารและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 นายนฤพนธ์  สีแสด
 MR.NARUPON  SISAED

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12080 
 E-mail : narupon@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวภัทรพร  ด่านธานินทร์
 MS.PATTARAPORN  DANDHANIN

 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 Finance and Accounting Analyst

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12092
 E-mail : aum901@hotmail.com

 นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น
 MS.THANSINEE  PHOPUNT

 พนักงานพิมพ์ ส.3
 Typist

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12081
 E-mail :  phopunt@hotmail.com

       

 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพุฒ
 MS.JUTARAT  SRIPUT

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12080
 E-mail :  jutarats@g.swu.ac.th

 นายจีรพันธุ์  ด้วงเพียร
 MR.JEERAPUN  DOUNGPHIAN

 พนักงานพิมพ์ ส.2
 Typist

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15355
 E-mail : oiloiloilplus@hotmail.com

       

 นางสาววิภาพร  ศิริกำเนิด
 MS.WIPAPORN  SIRIKHAMNERD

 นักวิชาการศึกษา
 Educator

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12091
 E-mail :  wipaporns@g.swu.ac.th

 นางสาวหญิงชนก  เงินทอง
 MS.YINGCHANOK  NGOENTHONG

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12088 
 E-mail : 
yingchanok@hotmail.com

       

 นางพธูรัตน์  ชูเมือง
 MRS.PATURATANA  CHOOMUANG

 นักวิชาการพัสดุ
 Supply Analyst

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15353
 E-mail : paturatna@g.swu.ac.th

 นางสาวอัญชลี  ใสแสง
 MS.AUNCHALEE SAISANG

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12090
 E-mail : 
jiw711@hotmail.com

 

 นางสุภาภรณ์  วงค์อามาตย์
 MRS.SUPAPON  WONGAERMAT

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15353
 E-mail : supapan6288@gmail.com

 นางสาวกัญญารัตน์  ผดุงกิจ
 MS.KANYARAT  PHADUNGKIT

 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 General Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 21307
 E-mail : 
kanyarat.hr@gmail.com

 

 นางจุฬารัตน์  หาบ้านแท่น
 MRS.JULARAT  HABANTAN

 พนักงานบริการ
 Service Officer

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน : 15351