การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง

สมัครที่ มศว 
นักศึกษาวิชาทหารเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น,โอนย้าย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันเวลา : วันที่ 2 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 เวลา  08.30-16.00 น. (วันเวลาราชการ)
ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ไปยัง : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุม 23 กรุงเทพฯ 10110

 

สมัครและรายงานตัวที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
วันเวลา : วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
(นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ชาย/หญิง ไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัว // เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรายงานตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร) 

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว
กรณีเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น สถานศึกษาเดิม

- ใบสมัครสีขาว (รด.2)
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

กรณีเเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น โอนย้านสถานศึกษา
- ใบสมัครสีขาว (รด.2)
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึก (ออกโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหรือศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกส่วนภูมิภาคเดิม)
- หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ (กรณีรอรับสิทธิ์) ฉบับจริงที่รับรองโดย กองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
- รูปถ่ายสวมเครื่องแบบ นศท. ไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซ.ม.

ค่าบำรุง ชำระในวันรายงานตัว
- นศท. ชั้นปีที่ 1 คนละ 680 บาท
- นศท. ชั้นปีที่ 2-3 คนละ 650 บาท
- นศท. ชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง

ข้อปฏิบัติอื่นๆ 
นศท. ชาย ต้องตัดผมสั้นตามที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารกำหนด 
นศท. ชั้นปีที่ 3-5 โอนย้ายสถานศึกษาจากส่วนภูมิภาค ต้องทำบัตรประจำใหม่

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. กรอกแบบรายงานตัว นศท. แบบ รด.2 ให้เรียบร้อย
2.  กรอกสมุดสีน้ำเงิน ตามชั้นปีที่จะสมัครเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
คุณดวงสมร  ทวีสุข โทร. 0 2649 5000 ต่อ 12086