การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง

สมัครที่ มศว 
นักศึกษาวิชาทหารเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น,โอนย้าย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันเวลา : วันที่ 1 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 เวลา  08.30-16.30 น. (วันเวลาราชการ)
สถานที่ : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
             
งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์

สมัครและรายงานตัวที่ ศูนย์ฝึกกำลังสำรองฯ
วันเวลา : วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.
สถานที่ : ศูนย์ฝึกกำลังสำรองฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี รวมพลบริเวณด้านข้างสนามยิงปืน)

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว
กรณีเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น สถานศึกษาเดิม

- ใบสมัครสีขาว (รด.2)
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

กรณีเเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น โอนย้านสถานศึกษา
- ใบสมัครสีขาว (รด.2)
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึก (ออกโดย ศูนย์การกำลังสำรองหรือศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกส่วนภูมิภาคเดิม)
- หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ (กรณีรอรับสิทธิ์) ฉบับจริงที่รับรองโดย กองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว ศูนย์กำลังสำรอง
- รูปถ่ายสวมเครื่องแบบ นศท. ไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซ.ม.

ค่าบำรุง ชำระในวันรายงานตัว
- นศท. ชั้นปีที่ 3 คนละ 680 บาท
- นศท. ชั้นปีที่ 4,5 ไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง

ข้อปฏิบัติอื่นๆ 
นศท. ชาย ต้องตัดผมสั้นตามที่โรงเรียนรักษาดินแดนกำหนด (ไม่ปฏิบัติไม่รับรายงานตัว)
นศท. ชั้นปีที่ 3-5 โอนย้ายสถานศึกษาจากส่วนภูมิภาค ต้องทำบัตรประจำใหม่

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. กรอกแบบรายงานตัว นศท. แบบ รด.2 ให้เรียบร้อย
2.  กรอกสมุดสีน้ำเงิน ตามชั้นปีที่จะสมัครเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
คุณดวงสมร  ทวีสุข โทร. 0 2649 5000 ต่อ 12086