ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่  เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

 • งานกิจกรรมนิสิต :
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 12089
  โทรสารศัพท์/โทรสาร 0-2260-9547
 • งานแนะแนวให้คำปรึกษา :​
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15356, 15355, 12094, 15358, 12095

  โทรศัพท์ 0-2258-9105
 • งานสวัสดิการนิสิต :
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 
  12083 , 12084 , 12085, 12086 , 12087
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-9589
 • งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ :
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 12080, 12081 , 12088, 12091 , 12092 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2260-9547

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถานที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต
ที่อยู่  เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

 • งานกิจกรรมนิสิต :
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21307
 • งานแนะแนวให้คำปรึกษา :
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21305 , 27283
 • งานสวัสดิการนิสิต :
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ  27284
 • งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27281
 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด