ส่วนกิจการนิสิต : วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

             ส่วนกิจการนิสิต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาศักยภาพศักยภาพนิสิต ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ (Mission)
            1. ส่งเสริม สนับสุนนการจัดกิจกรรมของนิสิต  และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครืนทรวิโรฒ
            2. บริการและจัดสวัสดิการที่มีคุณแก่นิสิต
            3. สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
            4. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ