ข่าวสารล่าสุด

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

Jutarat Sriput 0 76

ขอเชิญชมโปสเตอร์ความรูู้ และทำแบบประเมิน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ขยายเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

Jutarat Sriput 0 348

ถึง 31 มกราคม 2565

ขอความร่วมมือนิสิตและผู้รับบริการทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส่วนกิจการนิสิต

Jutarat Sriput 0 66

ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลิงค์/ QR code

ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนในสังคมดิจิทัล

Jutarat Sriput 0 64

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ขอเชิญนิสิตกิจกรรมการประกวดการออกแบบการเขียนสี (Cow Design & Paint) ลวดลายบนรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “ LGBTQ ”

Jutarat Sriput 0 80

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

First2345791011Last