ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารกิจกรรมนิสิต (ประสานมิตร)

Jutarat Sriput 0 259

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับ ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวมและที่ทำการขององค์กรนิสิต ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

12345678910Last