ข่าวสารล่าสุด

การปฏิบัติตนของนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

Jutarat Sriput 0 47

นิสิตที่มีหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) จะต้องไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ ที่สัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของนิสิต ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2563

กำหนดการฝึกภาคสนามและคำแนะนำในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง)

Jutarat Sriput 0 237

สถานศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562

Jutarat Sriput 0 3324

ยื่นหลักฐานได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตร และองครักษ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

Jutarat Sriput 0 3594

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 5 ชายและหญิง

 

กำหนดการฝึกภาคสนามและการเตรียมตัวไปฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560

Jutarat Sriput 0 1827

เพื่อให้การฝึกภาคสนามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวไปฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดมหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12