ข่าวสารล่าสุด

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 1917

ส่งใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

Jutarat Sriput 0 2247

จำนวน 30 ทุนๆละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร และองครักษ์

ทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

Jutarat Sriput 0 710

นิสิตที่ครอบครัวได้รับผลกระทบการจากพายุปาบึก สามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ ตั้งแต่บัดนี้-25 มกราคม 2562 ที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต หรือ คณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด 

รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา

Jutarat Sriput 0 2006

โดยให้นิสิตส่งใบสมัครและรับการพิจารณาในเบื้องต้นได้ที่คณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด 

รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2562

Jutarat Sriput 0 2732

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การขอรับทุนและประสงค์จะดำเนินการยื่นใบสมัครให้ดำเนินการได้ 2 วิธี

12345