ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท โดยนิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com หัวข้อเรียงความ เรื่อง "สัตว์มีค่า...ป่ามีคุณ" และทางเว็บไซต์ของส่วนกิจการนิสิต โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ส่วนกิจการนิสิต มศว ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
Next Article ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2561
Print
3317

Documents to download

x