ข่าวสารล่าสุด

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาวิชาทหารเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น, โอนย้ายสถานศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเวลา : วันที่ 2 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ)

สถานที่ : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

          : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต มศว องครักษ์

 

รายงานตัวที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

วันเวลา   :  วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  เวลา 07.00 น.

สถานที่   :  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (รวมพลบริเวณด้านข้างสนามยิงปืน)

 

หลักฐานการสมัครใหม่ (รด.ปี 1)

- ใบสมัคร นศท. (แบบ รด.1)  รับจากสถานศึกษา

- รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 1 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร และบิดา – มารดา

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

- หลักฐานแสดงผลการสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์ปริญญา ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้น 1

- สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรอง

 

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว  กรณีเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น สถานศึกษาเดิม

- ใบสมัครสีขาว (รด.2)

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

 

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว กรณีเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น โอนย้ายสถานศึกษา

- ใบสมัครสีขาว (รด.2)

- รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ไม่สวมหมวก ขนา 3 x 4 ซม.

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

- หนังสือรับรองการฝึก (ออกโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกส่วนภูมิภาค)

- หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ (กรณีรอรับสิทธิ์) ฉบับจริงที่รับรอง กองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัวฯ

 

ค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

 - นศท. ชั้นปีที่ 1  (ใหม่)   ค่าบำรุง                    จำนวน 680 บาท

 - นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), 2 และ 3  ค่าบำรุง     จำนวน 650 บาท

 - นศท. ชั้นปีที่ 4, 5                                         ไม่ต้องชำระค่าบำรุงฯ

 

ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

นศท. ชาย ต้องตัดผมสั้น(ขาว 3 ด้าน) ตามระเบียบของโรงเรียนรักษาดินแดน (ไม่ปฏิบัติตามศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จะไม่รับรายงานตัว)

นศท. ชั้นปีที่ 3 – 5 โอนย้ายสถานศึกษาจากส่วนภูมิภาค ต้องทำบัตรประจำตัวใหม่

         

Previous Article ประกาศ เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2560
Print
3096

x