ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิต ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ที่ดำเนินการระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2560 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2561) ลักษณะกิจกรรมจัดโดยองค์กรนิสิต (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมนิสิต และชุมนุมนิสิต) หรือโครงการที่ทำขึ้นในรายวิชา
          นิยามของคำว่า “การเป็นพลเมืองดี” คือ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักกฎหมายที่เป็นกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ให้พลเมืองของสังคมนั้นได้ถือปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพ ความคิดเห็นของผู้อื่นและดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

วิธีการส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด
          นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่เพจเฟสบุ๊คส่วนกิจการนิสิต มศว หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต มศว หรือติดต่อรับโดยตรงที่ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 นิสิตสามารถส่งโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
          1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          2. นิสิต 1 คน สามารถส่งโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ ในกรณีที่ได้รับเงินรางวัล นิสิตจะได้รางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด
          1. รางวัลชนะเลิศ                        เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
          2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
          3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
          4. รางวัลชมเชย                         เงินรางวัล 1,000 บาท  (จำนวน 3 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร
 

Previous Article แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article ประกาศ เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
Print
2041

x