ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ  เช่น กำหนดการเดินทาง กำหนดการกิจกรรม การเตรียมตัวและการเตรียมเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้  หมายเลขรถบัสที่นิสิตจะขึ้นเพื่อเดินทาง ทางกลุ่มไลน์ inspri60-camp#gen5

หากนิสิตต้องการสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ขอให้นิสิตแจ้งชื่อนามสกุลไปที่อีเมล์ napupon@g.swu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัตินี้จะเกิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าอาหาร 1,060 บาท/คน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามในวันดังกล่าวด้วย

ดูประกาศรายชื่อได้ในไฟล์แนบด้านล่าง

Previous Article การส่งข้อมูลผลงานนิสิตเพื่อพิจารณารับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ มศว ปีการศึกษา 2560
Next Article ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ รับสมัครงาน
Print
302

x