ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครทุนอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์ให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/ปี โดยนิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนสามารถส่งใบสมัครได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2247 7000 ต่อ 1569 , 1517 หรือ 0 2247 9547 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://ajinomotofoundation.or.th/

Previous Article มอบค่าสินไหมทดแทนมรณกรรมให้แก่ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์
Next Article ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2560
Print
1007

x