ข่าวสารล่าสุด

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561

นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี หรือ เกิดปี พ.ศ.2534-2540 ประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2561 ให้นำหลักฐานการขอผ่อนผันฯ มายื่นขอใช้สิทธิได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และอาคารกีฬา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หลักฐานการขอผ่อนผันฯ มีดังนี้

1. สำเนา สด.9  จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือกฯ  จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรนิสิต  จำนวน 1 ฉบับ

Previous Article ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561
Next Article โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ
Print
1363

Documents to download

x