ข่าวสารล่าสุด

การขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ เพื่อเรียนวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561

นิสิตชาย/หญิง  ที่สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 4   และไม่ได้เรียนวิชาทหารปีการศึกษา 2560  ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสงค์จะเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561  ให้นำหลักฐานมาดำเนินการขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ ได้ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร  จำนวน  2  ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  2  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ฉบับ

ยื่นหลักฐานได้ที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มศว ประสานมิตร และงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Previous Article บริษัท ชิลินโด จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
Next Article ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561
Print
504

x