ข่าวสารล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตหลักสูตรครู มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าครู กศ.บ. (สังคมศึกษา) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นิสิตที่เรียนหลักสูตรครูทุกสาขาวิชา ที่มีผลการเรียนปานกลางถึงดีมาก ฐานะยากจน ความประพฤติดี จำนวน 22 ทุนจำนวนเงิน 340,000 บาท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิชาชีพครูที่เป็นฐากฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


กฤสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล : ถ่ายภาพ

Previous Article โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
Next Article บริษัท ประมวลชัย จำกัด รับสมัครพนักงาน
Print
196

x