ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

งานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ สนามหม่อมราชวงศ์จุลีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ/นานาชาติ

Previous Article ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
Next Article โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
Print
169

x