ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อนิสิต เข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว "ตามรอยเท้าพ่อ"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "ตามรอยเท้าพ่อ" เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิสิตเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม และมีความสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ด้านจิตสำนึกสาธารณะและเป็นการกระตุ้นให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

โดยจัดทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-19 มีนาคม 2560

ขอให้นิสิตที่ไปค่าย ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการไปค่าย พร้อมรับเอกสารกำหนดการ และใบลาเรียนที่เกี่ยวข้องได้ที่ ส่วนกิจการนิสิต ทั้งฝั่ง ประสานมิตร และองค์รักษ์ 

Previous Article หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
Next Article สภากาชาดไทย เชิญชวนนิสิตส่ง “โครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
Print
2970

x