ข่าวสารล่าสุด

ขยายเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565  นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี  หรือเกิดปี พ.ศ. 2538 - 2544 ประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565 ให้นำหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ไปยื่นได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ขยายออกไปถึง 31 มกราคม 2565

หมายเหตุ : ส่งเอกสารขอผ่อนผันฯ ทางไปรษณีย์ ถึง ดวงสมร ทวีสุข ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ดูรายละเอียดการขอผ่อนผันฯ ได้ในประกาศ ดังไฟล์แนบด้านล่าง

Previous Article ขอความร่วมมือนิสิตและผู้รับบริการทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส่วนกิจการนิสิต
Next Article โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่
Print
348

Documents to download