ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอความร่วมมือนิสิตและผู้รับบริการทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส่วนกิจการนิสิต

ด้วยสำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส่วนงาน ในการนี้ ขอความร่วมมือนิสิตและผู้รับบริการทุกท่าน ได้ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส่วนกิจการนิสิต ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลิงค์/ QR code

https://bit.ly/3oSbhVW

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนในสังคมดิจิทัล
Next Article ขยายเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565
Print
66