ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนในสังคมดิจิทัล

แบบสอบถามดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนในสังคมดิจิทัล” ของ ผศ.ขนิษฐา  จิตแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บข้อมูลผ่าน Google forms ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

นิสิตทำแบบทำแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนในสังคมดิจิทัล ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyUnQYq-TUDm0T0Vzw9LxYtYGvYa-Bu34DmPuWIOj9bd1PTQ/viewform

Previous Article ขอเชิญนิสิตกิจกรรมการประกวดการออกแบบการเขียนสี (Cow Design & Paint) ลวดลายบนรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “ LGBTQ ”
Next Article ขอความร่วมมือนิสิตและผู้รับบริการทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส่วนกิจการนิสิต
Print
64