ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งหนังสือ เรื่องการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน มาเป็นประจำทุกปี นั้น

 

ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกนิสิตในสังกัด โดยแบ่งเป็นประเภทนิสิตปกติ 1 คน และประเภทนิสิตพิการ 1 คน (ถ้ามี) เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตามหัวข้อ ดังนี้

1. แบบรายงาน ก.

2. แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงานของนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

3. หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ได้ที่เว็ปไซต์ส่วนกิจการนิสิต  http://studentaffairs.op.swu.ac.th   หัวข้อข่าวสารหน่วยงาน : การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และส่งเอกสารมายังส่วนกิจการนิสิต  ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณนิศาชล  เสดสุวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5725-5746 เพื่อส่วนกิจการนิสิตจะดำเนินการคัดเลือกนิสิต   เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

Previous Article รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
Next Article ขอเชิญนิสิตกิจกรรมการประกวดการออกแบบการเขียนสี (Cow Design & Paint) ลวดลายบนรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “ LGBTQ ”
Print
168