ข่าวสารล่าสุด

รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ส่วนกิจการนิสิต ขอแจ้งรายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565

และได้ส่งเอกสารหลักฐานมายังมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

 

หมายเหตุ 

- ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อฯ ดังกล่าว

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงสมร  ทวีสุข ทางอีเมล duangsam@g.swu.ac.th

Previous Article บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด (โลตัส)รับสมัครงาน
Next Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Print
801