ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

Line Official Teen Club เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุให้แก่เด็กและเยาวชน

ด้วย กรมอนามัย ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่านช่องทาง Line Official Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง

 

Previous Article ผลการประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัย และการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2563
Next Article รับสมัครพนักงานต้อนรับร้านสปา
Print
48

Documents to download