ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ผลการประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัย และการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2563

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิตได้จัดประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัย และการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดีให้แก่นิสิต และเพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักคิดหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี บัดนี้ ขอประกาศผลผู้ได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ดังรายชื่อและรายละเอียดต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ โครงการค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 10
โดยชมรมนิสิตครู ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวดวงสุดา สิทธิ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
2. นางสาวสุนิสา ตุ่มสุ่ม ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์
3. นายอิทธิชัย พลอินทร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
4. นางสาวธนัญญา แสงสว่าง ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ โครงการมนุษย์สร้างสื่อ
โดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวกฤษรียา กลึงพงษ์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
2. นางสาวปรียานุช งามโรจนวณิชย์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
3. นายกฤตเมธ ผดุงศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
4. นางสาวลภัสรดา ชลประเสริฐ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
5. นางสาวพาณิชย์ หลอดทอง ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ โครงการวันไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวกฤษรียา กลึงพงษ์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์

รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (ไม่ได้เรียงตามลำดับ)
ได้แก่ กิจกรรมมนุษย์บุกโลกออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
โดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวจีรนันท์ ไทยสนธิ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
2. นางสาวทักษนันท์ธร พราวศรีศักดิ์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
3. นางสาวจุมพิตตา กล่อมฤกษ์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
4. นายฉัตรมงคล เปกรัมย์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
5. นายเมธัส เบ้าทองหล่อ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์

โครงการ ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4
โดยสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวสลิลภร แสงทอง ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. นางสาวศิริวรรณ ทิพย์จันทร ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. นายสกลพัฒน์ จันทร์เชื้อ ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. นายอดิศักดิ์ สุวรรณศรี ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. นางสาวเบญจมาศ อยู่คง ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. นางสาวชนานา รัตนคนึงธรรม ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Previous Article ขอเชิญนิสิต มศว ร่วมกิจกรรมในโครงการ CHRISTMAS GIFT FOR PRASANMIT ครั้งที่ 4
Next Article Line Official Teen Club เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุให้แก่เด็กและเยาวชน
Print
195