ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่เป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ให้เข้าถึงการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยนิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษานี้สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ไปยัง "โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด อาคารธนภูมิ (ในบริษัท เวสเทอร์นพร็อพเพอร์ต้ จำกัด) ชั้น 9 เลขที่ 1550 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400" หรือส่งทางอีเมล CSR@Thaicity.co.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Previous Article บริษัทไพรมัส จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน 2 ตำแหน่ง หลายอัตรา
Next Article บริษัทโดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด เปิดรับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน
Print
396